«we express» на польском

EN

«we express» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "we express" в контексте.

английские примеры использования для "we express"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание.

EnglishTherefore, Baroness Ashton, we must express our opinion loud and clear.
Dlatego, Pani Baronesso Ashton, musimy głośno i jasno wyrazić nasze stanowisko.
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.
EnglishToday we express our solidarity with the women who were victims of this system.
Dzisiaj pragniemy wyrazić naszą solidarność z kobietami, które były ofiarami tego systemu.
EnglishOn the other, we wish to express strong reservations (see point 3, in particular). 1.
Z drugiej strony, chcemy wyrazić nasze poważne zastrzeżenia (patrz zwłaszcza punkt 3).
EnglishWe express our solidarity with the peaceful Muslims in the Arab world.
Wyrażamy naszą solidarność z pokojowo nastawionymi muzułmanami w świecie arabskim.
EnglishOr is it an imitation of one half the set of sounds we make to express disappointment?
Czy też jest imitacją połowy zestawu dźwięków jakie wydajemy aby wyrazić rozczarowanie?
EnglishFor this we should express our thanks to the rapporteurs and all Members of this House.
Powinniśmy za to podziękować sprawozdawcom i wszystkim członkom tej Izby.
EnglishMadam President, we hear many people express concern about migration today.
Pani Przewodnicząca! Słyszymy, że wiele osób obawia się dziś migracji.
EnglishHere we express our identities, starting from diversity to arrive at what unites us.
Tutaj wyrażamy swoją tożsamość, zaczynając od różnorodności, która prowadzi nas do jedności.
EnglishI think that Mr Brok found the right words to express what we want.
Myślę, że pan poseł Brok znalazł słowa, które trafnie wyrażają, czego chcemy.
EnglishThank goodness that we live in a European democracy in which we can all express our opinions.
Na szczęście żyjemy w demokracji europejskiej, w której wszyscy możemy wyrażać nasze opinie.
EnglishOn the other hand, we express our support for Pakistan in its fight against Talibanisation.
Z drugiej strony, wyrażamy nasze poparcie dla Pakistanu w jego walce przeciwko "talibanizacji”.
EnglishWe wish to express our condolences to the family of this soldier, the victim of a difficult mission.
Chcielibyśmy złożyć kondolencje rodzinie tego żołnierza, który jest ofiarą trudnej misji.
EnglishWe want to clearly express that we are tough on the regime, but we try to assist the people.
Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że jesteśmy nieustępliwi wobec reżimu, ale staramy się pomagać obywatelom.
EnglishWe encourage all efforts made in this direction and we express our hope that they will soon be successful.
Wspieramy wszelkie wysiłki w tym zakresie i wyrażamy nadzieję, że wkrótce odniosą skutek.
EnglishAt the same time, we express our belief and our desire that this person will be released.
Równocześnie wyrażamy przekonanie, że człowiek ten zostanie wypuszczony, jak i pragnienie, by tak się stało.
EnglishThat is why we want to express our satisfaction that Parliament confirmed this by adopting Amendment 7.
Dlatego też chcemy wyrazić nasze zadowolenie, że Parlament potwierdził to przyjmując poprawkę 7.
EnglishLadies and gentlemen, we can but express our disgust about this.
EnglishWe wish to express our solidarity with all those who are fighting.
EnglishWe will also express our disappointment over Russia's recent withdrawal from the Energy Charter Treaty.
Wyrazimy także nasze rozczarowanie z powodu niedawnego wycofania się Rosji z traktatu karty energetycznej.

варианты переводов в англо-польском словаре

we местоимение
Polish
express прилагательное
express имя существительное
Polish
to express глагол
we will be happy to help you again in the future
we are done
we were not meant to be
we would like to thank
we can do it
Другие слова