«to uphold» на польском

EN

«to uphold» перевод на польский

volume_up
to uphold {глаг.}

EN to uphold
volume_up
[upheld|upheld] {глагол}

1. общее

to uphold (также: to advocate, to underwrite)
volume_up
poprzeć {глаг. сов.}
The Commission and the new President must uphold this agenda.
Komisja i nowy przewodniczący muszą poprzeć ten plan.
This is the position upheld by our rapporteur and the European Trade Union Confederation, and this is the position that I too am going to uphold alongside him.
Takie stanowisko podtrzymuje nasz sprawozdawca oraz Europejska Konfederacja Związków Zawodowych i takie jest stanowisko, które ja także zamierzam poprzeć razem z nim.
I have upheld this resolution because my conscience as a human being leads me to fight for the abolition of the death penalty.
na piśmie. - (FR) Poparłem tę rezolucję, ponieważ moje sumienie jako istoty ludzkiej podpowiada mi, by walczyć na rzecz zniesienia kary śmierci.
to uphold (также: to back, to prop up)
volume_up
wesprzeć {глаг. сов.}
It therefore needs to provide a response to the crisis and to uphold a single currency which needs rules of its own, applied to all Member States.
Musi zatem zareagować na kryzys i wesprzeć jedną walutę, która potrzebuje własnych reguł obowiązujących wszystkie państwa członkowskie.
to uphold (также: to defend, to champion, to stick up for, to bulwark)
volume_up
bronić [bronię|broniłbym] {глаг. несов.}
The European Parliament upholds and will uphold universal values as something which we value and in which we believe.
Parlament Europejski broni i będzie bronił uniwersalnych wartości, które są nam bliskie i w które wierzymy.
It is a serious violation of the human rights which we in the EU defend fiercely and fight every day to uphold.
To poważny przypadek łamania praw człowieka, których my w UE zawzięcie bronimy, codziennie stojąc na ich straży.
We believe, even when we are in opposition in our country, that it is right to uphold and defend in international circles the sound choices that Italy makes.
Uważamy, nawet jeśli jesteśmy w naszym kraju w opozycji, że w kręgach międzynarodowych należy podtrzymywać i bronić rozsądnych wyborów dokonywanych przez Włochy.
to uphold (также: to shore up, to underpin, to sustain)
I also uphold the right of the Roma community to identity checks.
Podtrzymuję także prawo społeczności romskiej do sprawdzania tożsamości.
These uphold the belief that cyberspace is not a lawless area, but is subject to the rule of law.
Podtrzymują one przekonanie, że cyberprzestrzeń nie jest obszarem bezprawia, ale podlega zasadom praworządności.
This is exactly the spirit that I will uphold in the preparation for the important innovation that is the European External Service.
To właśnie jest duch, który będę podtrzymywał podczas przygotowania ważnej innowacji, jaką jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych.
to uphold (также: to buttress, to prop up, to shore up, to brace)
volume_up
podpierać [podpieram|podpierałbym] {глаг. несов.}

2. юриспруденция

to uphold
to uphold

3. "maintain"

to uphold
volume_up
stać na straży {глаг.} (czegoś)
However, it is always important to uphold international law.
Jednakże zawsze jest ważne, by stać na straży prawa międzynarodowego.
We must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.
Musimy konsekwentnie stać na straży praw mniejszości do zachowania i rozwoju własnej kultury.
The rule of law must be upheld, along with respect for the privacy of citizens.
Musimy stać na straży praworządności oraz poszanowania prywatności obywateli.

английские примеры использования для "to uphold"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishPeace requires democratic structures that uphold the rights of minorities.
Pokój wymaga struktur demokratycznych, które są fundamentem praw mniejszości.
EnglishI fully agree that it is essential to uphold the precautionary principle.
Całkowicie się zgadzam, że ma to istotne znaczenie dla utrzymania zasady ostrożności.
EnglishI shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
Będę zawsze rygorystycznie, stanowczo i we właściwy sposób przestrzegać tej zasady.
EnglishUphold me according unto thy word, that I may live; And let me not be ashamed of my hope.
Utwierdźże mię według słowa twego, abym żył, a nie zawstydzaj mię w oczekiwaniu mojem.
EnglishHowever, it is also important to remember that we are not the only ones to uphold these values.
Jednak musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy jedynymi, którzy stoją na ich straży.
English'Twenty years on, we uphold Nelson Mandela's message that: "it's in our hands”.'
Od dwudziestu lat strzeżemy dewizy Nelsona Mandeli, która brzmi: >>to spoczywa w naszych rękach<<”.
EnglishThe important issue here is mutuality and this is something I am anxious to uphold.
Ważną kwestią jest tu wzajemność, o którą będę gorąco zabiegała.
EnglishThe EU urges Russia to uphold its commitments and guarantee this right to citizens.
UE apeluje do Rosji, aby stała na straży swoich zobowiązań i zagwarantowała te prawa obywatelom.
EnglishWe will therefore have to uphold our legitimate demands on China.
Dlatego też będziemy musieli utrzymać nasze uzasadnione żądania wobec Chin.
EnglishMoreover, does Europe have ideas to uphold or a policy to propose?
A ponadto, czy Europa ma do zaproponowania jakieś koncepcje albo politykę?
EnglishI have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
Nie mam wątpliwości, że Google pragnie przestrzegać swojego sławnego motto: "nie czyń zła”.
EnglishI also uphold the right of the Roma community to identity checks.
Podtrzymuję także prawo społeczności romskiej do sprawdzania tożsamości.
EnglishThe EU must continue to be seen to uphold promises it has previously made on enlargement.
Unia Europejska musi pokazać, że dotrzymuje obietnic wcześniej złożonych w sprawie rozszerzenia.
EnglishAs an MEP I uphold the citizens' interests before my own.
Jako poseł do Parlamentu Europejskiego stawiam interesy obywateli ponad moim własnym.
EnglishI am certain that one of the European Parliament's fundamental roles is to uphold human rights.
Wierzę, że jednym z podstawowych zadań Parlamentu Europejskiego jest stanie na straży praw człowieka.
EnglishBoth the Romanian authorities and public opinion strongly uphold respect for human rights.
Zarówno władze rumuńskie, jak i opinia publiczna zdecydowanie stoją na straży poszanowania praw człowieka.
EnglishAt least the European Union imposed targeted sanctions - but it could not even properly uphold these.
Przynajmniej Unia Europejska wprowadziła sankcje - jednak nie była w stanie utrzymać ich w mocy.
EnglishIn my opinion, it is extremely important to uphold consumer rights, and that is what we are doing.
Uważam, że zwiększenie praw konsumentów jest niezwykle istotne i to jest właśnie to, czym się zajmujemy.
EnglishAll those who claim to uphold human rights must take active measures to defend religious freedom.
Wszyscy, którzy przyznają się do praw człowieka, muszą aktywnie występować w obronie wolności religijnej.
EnglishThe EU has urgently called on the Moldovan authorities to uphold the principles of human rights and basic freedoms.
UE pilnie wezwała władze mołdawskie do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

Другие слова

English

Кроме того, bab.la предоставляет польско-русский словарь для дополнительного перевода.