«the funds» на польском

EN

«the funds» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "the funds" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

the артикль
the союз
Polish
funds имя существительное
to fund глагол
fund имя существительное
Polish

английские примеры использования для "the funds"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe must increase the funds available for these micro-credit support structures.
Musimy zwiększyć środki dostępne dla tych mechanizmów wspierania mikrokredytów.
EnglishThe first area is that of cohesion funds and funds related to regional policy.
Pierwszy, to są właśnie środki spójności i środki związane z polityką regionalną.
EnglishHowever, reviewing the rules regulating the funds themselves is equally important.
Równie ważny jest jednak przegląd zasad dotyczących działania samych funduszy.
EnglishThe states that hold these funds are not all friends of Europe, far from it.
Niektóre państwa posiadające takie fundusze bynajmniej nie są przyjazne Europie.
EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Uważam, że dotkliwie odczuwamy brak ambicji politycznej i stosownych funduszy.
EnglishOn the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.
Z drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.
EnglishWill aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?
EnglishTherefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.
W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.
EnglishFor the funds themselves, this will mean stability and reduce the risk of setbacks.
Dla samych funduszy będzie to oznaczać stabilność i mniejsze ryzyko niepowodzenia.
EnglishCommissioner Verheugen has promised that he will use these funds accordingly.
Pan komisarz Verheugen przyrzekł, że w odpowiedni sposób wykorzysta te środki.
EnglishIt is also very important that we allocated specific funds for the dairy sector.
Bardzo istotny jest również przydział określonych funduszy na sektor mleka.
EnglishThe Northern Ireland Assembly has the responsibility of administering the funds.
Za administrowanie tymi środkami odpowiedzialne jest Zgromadzenie Irlandii Północnej.
EnglishAs for alternative funds, the supervision system should also apply to them.
Jeżeli chodzi o fundusze alternatywne, system nadzoru powinien również je objąć.
EnglishWe also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Należy także przeznaczyć więcej środków na europejskich uczestników programu.
EnglishTherefore, such vitally important projects should be financed with EU funds.
Dlatego właśnie tak ważne projekty powinny być finansowane z funduszy unijnych.
EnglishMany Members have raised the matter of hedge funds and new financial regulation.
Wielu posłów poruszyło temat funduszy hedgingowych oraz nowych uregulowań finansowych.
EnglishThe irregularity rate for the EU funds paid out has never been as low as in this year.
Nieregularność wypłat z funduszy UE nigdy nie była tak niewielka jak w tym roku.
EnglishAreas of major concern still exist in relation to the Structural Funds too.
Również w zakresie funduszy strukturalnych nadal bardzo martwią nas pewne sprawy.
EnglishHungary has dedicated structural funds and rural development funds at its disposal.
Węgry mają przyznane fundusze strukturalne i fundusze na rozwój obszarów wiejskich.
EnglishThe Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
W walce z wykluczeniem społecznym istotną rolę odgrywają także fundusze strukturalne.

Другие слова

English
  • the funds

Больше в англо-русском словаре.