«the first step towards» на польском

EN

«the first step towards» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "the first step towards" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

step имя существительное
towards предлог
the артикль
the союз
Polish
first прилагательное
first наречие

английские примеры использования для "the first step towards"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
EnglishWe must regard the Green Paper as the first step towards reform in this area.
Zieloną księgę musimy traktować jak pierwszy krok na drodze do reformy w tym obszarze.
EnglishA transparent agricultural policy is the first step towards a fair agricultural policy.
Przejrzysta polityka rolna jest pierwszy krokiem w kierunku uczciwej polityki rolnej.
EnglishWe should be careful it is not the first step towards totalitarianism.
Musimy uważać, czy nie stanowi to pierwszego kroku w stronę totalitaryzmu.
EnglishThis is a first step towards a true quality policy for agricultural products.
Jest to pierwszy krok w stronę prawdziwej polityki jakości w odniesieniu do produktów rolnych.
EnglishThe Kirilov report is a first step towards this simplification.
Sprawozdanie pana posła Kirilova stanowi pierwszy krok ku takiemu uproszczeniu.
EnglishTo others, it is the first step towards possible military intervention.
Dla innych jest to pierwszy krok ku ewentualnej interwencji wojskowej.
EnglishA first step towards this consolidation may be an operational headquarters for the European Union.
Pierwszym krokiem ku tej konsolidacji może być sztab operacyjny Unii Europejskiej.
EnglishA moratorium on executions is the first step towards abolition.
Moratorium na wykonywanie tej kary jest pierwszym krokiem w kierunku jej zniesienia.
EnglishIt is a first step towards cooperation between them, but six countries want to go further.
Jest to pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy, którą sześć krajów zamierza pogłębiać.
EnglishThis report is a first step towards the beginnings of freedom of expression and clear-sightedness.
Niniejsze sprawozdanie stanowi pierwszy krok w kierunku wolności słowa i przejrzystości.
EnglishThis is a first step towards countering the appetites of the speculators.
To pierwszy krok w kierunku okiełznania zapędów spekulantów.
EnglishA first step towards this could be to carry out a comparative pension system analysis.
Pierwszym krokiem do tego celu mogłoby być przeprowadzenie analizy porównawczej systemów emerytalnych.
EnglishIn other words, official recognition is the first step towards combating exclusion.
Innymi słowy, oficjalne uznanie Romów jest pierwszym krokiem w kierunku zwalczania wykluczenia społecznego.
EnglishThe report is an excellent first step towards this.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi znakomity pierwszy krok na tej drodze.
EnglishThis is the first step towards changing the way in which our fellow citizens view these Europeans.
Jest to pierwszy krok ku zmianie sposobu, w jaki nasi współobywatele postrzegają tych Europejczyków.
EnglishHopefully, that is a first step towards further earmarking of this money.
Miejmy nadzieję, że będzie to pierwszy krok ku rezerwowaniu coraz większej części tych pieniędzy na konkretne cele.
EnglishThe Commission's report on the Arctic is a positive first step towards a coherent policy on the Arctic.
Sprawozdanie Komisji dotyczące Arktyki to pierwszy dobry krok ku spójnej polityce w sprawie Arktyki.
EnglishThis is a first step towards greater transparency in both the European Parliament and Commission.
Jest to pierwszy krok w kierunku większej przejrzystości zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Komisji.
EnglishI am convinced that it will be the first step towards lifting the EU's indefensible ban on snuff.
Jestem pewien, że będzie to pierwszy krok w kierunku zniesienia nieusprawiedliwionego zakazu używania tabaki.