«the first course» на польском

EN

«the first course» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "the first course" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

course имя существительное
the артикль
the союз
Polish
first прилагательное
first наречие
first имя существительное
Polish

английские примеры использования для "the first course"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishOver 3,000 of the infants received the first course of vaccination with Infanrix Hexa.
Ponad 3 000 dzieci otrzymało szczepienie pierwotne preparatem Infanrix Hexa.
EnglishThe first course of action concerns the economic management of energy prices.
Pierwsze działanie dotyczy zarządzania ekonomicznego cenami energii.
EnglishInfanrix Penta has been studied in 16 studies looking at the first course of vaccination.
Preparat Infanrix Penta oceniano w 16 badaniach, w których obserwowano szczepienie pierwotne.
EnglishMean change in DAS28 from original baseline: first course -2.18, second course -2.75.
Średnia zmiana punktacji wg skali DAS28 w stosunku do wartości wyjściowej: po pierwszym cyklu: - 2, 18, po drugim cyklu: - 2, 75.
EnglishAn occurrence rate of 12 % for oesophageal strictures was observed during the first course of treatment.
Po podaniu pierwszego cyklu leczenia zwężenie przełyku wystąpiło u 12 % pacjentów a po podaniu drugiego cyklu 32 %.
EnglishOver the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course were twenty and four thousand.
Nad hufem pierwszego miesiąca był Jasobeam, syn Sabdyjelowy, a w podziele jego było dwadzieścia i cztery tysiące.
EnglishIt is used during the patients’ first ‘ remission’ (a period without symptoms of the disease after the first course of treatment).
Preparat jest stosowany w okresie pierwszej remisji (w okresie bez objawów choroby po pierwszym cyklu leczenia).
EnglishPeripheral neuropathy can occur following the first course and can worsen with increasing exposure to paclitaxel.
Neuropatia obwodowa może wystąpić po podaniu pierwszego cyklu leczenia, a w przypadku kontynuacji leczenia może nastąpić jej zaostrzenie.
EnglishHuman anti chimeric antibodies (HACA) develop in some patients after the first course of MabThera (see section 5.1).
U niektórych pacjentów po pierwszym cyklu leczenia produktem MabThera powstają ludzkie przeciwciała przeciwchimeryczne (HACA) (patrz punkt 5. 1).
EnglishThe studies showed that a first course of vaccination with Infanrix Penta led to the development of protective levels of antibodies.
W badaniach wykazano, że szczepienie pierwotne preparatem Infanrix Penta prowadziło do wytworzenia ochronnych poziomów przeciwciał.
EnglishPeripheral neuropathy can occur following the first course and can worsen with increasing exposure to paclitaxel.
Neuropatia obwodowa może wystąpić po podaniu pierwszego cyklu leczenia, a w przypadku kontynuacji leczenia paklitakselem może nastąpić jej zaostrzenie.
EnglishAntibody to palivizumab was observed in approximately 1 % of patients in the IMpact-RSV during the first course of therapy.
Pojawienie się przeciwciał przeciw paliwizumabowi zaobserwowano u około 1 % pacjentów w badaniu IMpact- RSV w czasie pierwszego kursu leczenia.
EnglishIn the context of an oil report in 2008, we did have initial and very cautious discussions about this issue and set a first course.
W kontekście sprawozdania w sprawie ropy naftowej z 2008 roku, przeprowadziliśmy wstępne i bardzo ostrożne dyskusje na ten temat i wstępnie wytyczyliśmy kierunek.
EnglishAfter the first course of vaccinations against Hib and MenC has been completed a booster dose of Hib and MenC should be given, usually at some time in the second year of life.
Po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień przeciw Hib i MenC, należy podać dawkę uzupełniającą Hib i MenC, zwykle w drugim roku życia.
EnglishThe main measure of effectiveness was the number of patients who had no high-grade dysplasia left at least six months after the first course of treatment.
Głównym kryterium oceny skuteczności była liczba pacjentów, u których co najmniej sześć miesięcy od pierwszego leczenia nie występowała dysplazja dużego stopnia.
EnglishSevere neutropenia (< 500 cells/ mm3) occurred in 20 % and 39 % of patients during the first course of treatment and the entire treatment period respectively.
Ciężka neutropenia (< 500 komórek/ mm3) wystąpiła u 20 % i 39 % pacjentów leczonych lekiem Paxene odpowiednio podczas pierwszego cyklu leczenia i w całym okresie leczenia.
EnglishIf after this first course of treatment, the ductus arteriosus is not closed or re-opens, your baby 's doctor may decide to give a second course of treatment.
Jeśli po pierwszym cyklu leczenia przewód tętniczy nie ulegnie zamknięciu lub otworzy się ponownie, lekarz chorego dziecka może zdecydować o podjęciu drugiego cyklu leczenia.