«that» на польском

EN

«that» перевод на польский

volume_up
that {союз}
volume_up
that {мест.}
PL
volume_up
given that [пример]
EN

that {союз}

volume_up
that
And let me tell you right now, it's fine that we would all be very happy with speech.
I pozwolę sobie stwierdzić, że to dobrze, że cieszylibyśmy się ze słyszenia mowy.
You tell us that it is because the Council has decided, and the governments have decided.
Mówi nam pan, że to dlatego, że tak zadecydowała Rada, i że zadecydowały rządy.
I assume that the decision will be that both parties have violated applicable WTO rules.
Zakładam, że zadecyduje, że obie strony naruszyły odpowiednie rozporządzenia WTO.
that (также: for, in order to, so that, to, in an attempt to)
That he may withdraw man [from his] purpose, And hide pride from man;
Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;
To reduce possible irritation, it is important that you follow the instructions below:
Aby zmniejszyć możliwe podrażnienia, jest bardzo ważne, aby przestrzegać poniższych instrukcji:
We are demanding that the industrialised countries fulfil their responsibility.
Żądamy, aby kraje uprzemysłowione wypełniły swój obowiązek.
that (также: so that, in an attempt to)
volume_up
by {союз}
I ask that everything possible be done to promote this package and that it can be seen to work.
Postuluję, by uczyniono wszystko, co możliwe, by propagować ten pakiet i by wprowadzić go w życie.
Finally, I recommend that everyone becomes more familiar with national legislations.
Wreszcie zalecam wszystkim, by lepiej zaznajomili się z ustawodawstwem krajowym.
It is not expected that pseudoephedrine sulphate impairs psychomotor performance.
Nie przypuszcza się, by siarczan pseudoefedryny zaburzał zdolności psychomotoryczne.
that
and that he was buried; and that he hath been raised on the third day according to the scriptures;
A był pogrzebiony, a zmartwychwstał dnia trzeciego według Pism.
I would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Pragnę powiedzieć, nie ma podstawy prawnej unijnej polityki sportowej.
Of course we are reminded that the great majority have taken citizenship.
Oczywiście przypomina się nam, znacząca ich większość przyjęła obywatelstwo.
that
volume_up
iżby {союз} [устар.]
We sometimes had the feeling that the rights of this House were being nullified.
Czasami odnosiliśmy wrażenie, że prawa tej Izby były unieważniane.
Here we see that there is a report from both the Irish Parliaments.
Widzimy, że powstało sprawozdanie przygotowane przez obie izby parlamentu irlandzkiego.
I hope that this initiative will be welcomed by the majority of this House.
Mam nadzieję, że inicjatywę tę poprze większość tej Izby.

«that gorgeous» перевод на польский

that gorgeous
Polish
  • że wspaniały
Больше chevron_right

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание.