«tell us more» на польском

EN

«tell us more» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "tell us more" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

to tell глагол
us местоимение
Polish
US имя существительное
Polish
more прилагательное
more наречие
more определитель
Polish
many наречие
many местоимение

английские примеры использования для "tell us more"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishYou will have more support here from us if you tell us more about what is going on in the Council.
Uzyska Pani od nas większe wsparcie, jeżeli powie nam Pani o przebiegu prac na forum Rady.
EnglishPerhaps you could tell us more about this.
Być może potrafi pan udzielić nam bardziej szczegółowych informacji na ten temat.
EnglishCommissioner, please tell us more about the timing and implementation of these project bonds.
Panie Komisarzu! Proszę o więcej informacji o czasie i sposobie wdrażania tych obligacji na finansowanie projektów.
EnglishCould you tell us more about this?
EnglishI hope the Commissioner can tell us more about the use being made of the funds for the promotion of democracy and the rule of law.
Mam nadzieję, że pan komisarz powie nam więcej o tym, w jaki sposób wykorzystywanie są fundusze na upowszechnianie demokracji i rządów prawa.
EnglishWe hope that the Commission and the Council will be able to shape such a strategy in the future and we would be happy if they could tell us more about that.
Mamy nadzieję, że Komisja i Rada będą w stanie w przyszłości opracować taką strategię i bylibyśmy radzi, gdyby mogły nam o tym nieco więcej powiedzieć.
EnglishBecause as we heard yesterday, countries can lose stars from their flags, but they can also lose press freedom, as I guess Americans among us can tell us more about.
Ponieważ jak słyszeliśmy wczoraj, kraje mogą tracić gwiazdki ze swoich flag, ale mogą również tracić wolność prasy, jak sądzę Amerykanie między nami, mogą coś o tym powiedzieć.

Другие слова

English
  • tell us more

Кроме того, bab.la предоставляет немецко-русский словарь для дополнительного перевода.