EN supporter
volume_up
{имя существительное}

supporter (также: adherent, backer, fan, follower)
volume_up
zwolennik {м.р.}
As a firm supporter I only wish my own country England was on the verge of joining.
Jako zdecydowany zwolennik euro, mogę tylko żałować, że mój własny kraj - Anglia nie planuje przyłączenia się.
Parliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Parlament zawsze był zdecydowanym zwolennikiem statutu europejskiej spółki prywatnej.
I am not a supporter but rather an opponent of internet gambling.
Nie jestem zwolennikiem, ale raczej przeciwnikiem hazardu on-line.
supporter (также: helper)
volume_up
wspomożyciel {м.р.} [поэтич.]
supporter (также: ally)

английские примеры использования для "supporter"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe delegation of the Dutch Party for Freedom (PVV) is a strong supporter of free trade.
Delegacja Holenderskiej Partii Wolności (PVV) zdecydowanie popiera wolny handel.
EnglishParliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Parlament zawsze był zdecydowanym zwolennikiem statutu europejskiej spółki prywatnej.
EnglishYou were a great supporter of German unity and it was very important for all of us.
Był pan wielkim zwolennikiem zjednoczenia Niemiec i dla nas wszystkich było to bardzo ważne.
EnglishI am, therefore, a fervent supporter of a tax on financial transactions.
W związku z powyższym jestem zdecydowanym zwolennikiem podatku od transakcji finansowych.
EnglishLike Mr Martin, I am a supporter of this free trade agreement with the Republic of Korea.
Tak, jak pan poseł Martin, popieram zawarcie tej umowy o wolnym handlu z Republiką Korei.
EnglishTo be clear, the ALDE Group is a very strong supporter of the Blue Card.
Gwoli jasności - grupa ALDE jest wielkim zwolennikiem błękitnej karty.
EnglishI am a strong supporter of fiscal balance throughout the cycle.
Jestem gorącym zwolennikiem równowagi fiskalnej w całym cyklu koniunkturalnym.
EnglishAs you know, the European Commission is a firm supporter of the ILO's decent work agenda.
Jak Państwo wiedzą, Komisja Europejska jest zdecydowanym zwolennikiem agendy godziwej pracy MOP.
EnglishThe European Parliament has always been a strong supporter of the integration of the Western Balkans.
Parlament Europejski zawsze zdecydowanie popierał integrację na Bałkanach Zachodnich.
EnglishThe Commission is a very strong supporter of the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
Komisja jest gorącym zwolennikiem Światowego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią.
EnglishI am not a supporter but rather an opponent of internet gambling.
Nie jestem zwolennikiem, ale raczej przeciwnikiem hazardu on-line.
EnglishOnce again, we must point the finger at China as the main supporter of the Government in Khartoum.
Jeszcze raz musimy pogrozić palcem Chinom jako głównemu sprzymierzeńcowi rządu w Chartumie.
EnglishRomania has been and remains a strong supporter of the Nabucco project.
EnglishI am a big supporter of the idea of reducing the two EP seats to one, based in Brussels.
Jestem gorącym zwolennikiem zmniejszenia liczby siedzib PE z dwu do jednej, znajdującej się w Brukseli.
EnglishI am a keen supporter of this candidacy whose motto is 'Cultural freedom - culture of freedom'.
Gorąco wspieram tę kandydaturę, która jest sygnowana hasłem "Wolność kultury - kultura wolności”.
EnglishThis House has been a very strong supporter of energy efficiency.
Izba ta jest wielkim zwolennikiem efektywności energetycznej.
EnglishAs a supporter of a strong common market, I prefer market barriers to be removed and not created.
Jako zwolenniczka silnego wspólnego rynku wolę, aby na rynku bariery były znoszone, a nie tworzone.
EnglishTo be clear: ALDE is a strong supporter of the Blue Card.
Gwoli jasności: grupa ALDE zdecydowanie popiera błękitną kartę.
EnglishI found him to be a very peaceful person and a committed supporter of democracy and human rights.
Okazało się, że jest osobą nastawioną bardzo pokojowo, gorącym zwolennikiem demokracji i praw człowieka.
EnglishThere is a need to increase pressure on China too, which is probably the only remaining supporter of Burma.
Istnieje też potrzeba zwiększenia nacisku na Chiny, które są już chyba jedynym stronnikiem Birmy.