«supplies» на польском

EN

«supplies» перевод на польский

volume_up
supplies {мн.ч.}
volume_up
to supply {глаг.}
volume_up
supply {имя существительное}
volume_up
supply {прилаг.}

EN supplies
volume_up
{множественное число}

1. общее

supplies (также: deliveries, shipments)
volume_up
dostawy {ж.р., мн.ч.}
Otherwise, the taxpayers will pay for additional energy supplies.
W przeciwnym wypadku podatnicy będą płacić za dodatkowe dostawy energii.
Decentralised power supplies are in the hands of the people.
Zdecentralizowane dostawy energii są w rękach ludzi.
Their production costs are higher and supplies are more difficult.
Ich koszty produkcji są wyższe a dostawy z tamtych terenów dużo bardziej skomplikowane.
supplies (также: procurement, provision, replenishment, supply)
volume_up
zaopatrzenie {ср.р.}
The workers are fighting for adequate supplies of clean, safe water.
Ludzie pracujący walczą o odpowiednie zaopatrzenie w czystą, bezpieczną wodę.
zaopatrzenie w insulinę, strzykawki itd.,
And I was dragging all the food I needed, the supplies, the equipment, sleeping bag, one change of underwear -- everything I needed for nearly three months.
Ciągnąłem za sobą jedzenie, którego potrzebowałem, oraz zaopatrzenie, sprzęt, śpiwór.
supplies (также: reserves, resources)
volume_up
zasoby {ж.р., мн.ч.}
It is demanding that the short supplies of Greek citizens should not vanish into the pockets of international speculators.
Grecja żąda zapewnienia, by skromne zasoby greckich obywateli nie powędrowały do kieszeni międzynarodowych spekulantów.
When allocating aid, we must also give more thought to natural constraints, such as global warming, mountain areas and scarce water supplies.
Przy rozdzielaniu pomocy musimy ponadto w większym stopniu uwzględnić naturalne ograniczenia, takie jak globalne ocieplenie, obszary górskie czy ograniczone zasoby wody.
In addition, the region has vast natural resources of energy sources and minerals, and the EU has an interest in ensuring the security of the supplies needed for Europe's people and industries.
Ponadto w regionie tym znajdują się bogate zasoby energii i minerałów, a w interesie UE leży zapewnienie bezpieczeństwa dostaw na potrzeby ludności i przemysłu w Europie.
supplies (также: packed lunch, victuals, food supplies, provisions)
volume_up
prowiant {м.р.}
supplies
volume_up
zapasy żywności {ж.р., мн.ч.}
According to media reports, humanitarian organisations' food supplies have almost been exhausted.
Zgodnie z doniesieniami mediów, zapasy żywności w organizacjach humanitarnych są niemal wyczerpane.
It is a doctrine of internal security services that any population is only three days away from riots and civil unrest when the food supplies run out.
Doktryna służb bezpieczeństwa wewnętrznego głosi, że potrzeba trzech dni, by dowolny naród pogrążył się w zamieszkach, gdy skończą się zapasy żywności.

2. политика, британский английский

Синонимы (английский) для "supply":

supply

английские примеры использования для "supplies"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishOn diversifying supplies, the Commission has little margin for influence here.
W kwestii dotyczącej dywersyfikacji dostaw, Komisja ma niewielkie pole do działania.
EnglishIn Hungary, for instance, this form of heating supplies some 2 million people.
Na przykład na Węgrzech z ogrzewania tego rodzaju korzysta około dwóch milionów osób.
EnglishParticularly, of course, we need to reduce our dependence on Russian oil supplies.
W szczególności musimy zmniejszyć naszą zależność od dostaw ropy z Rosji.
EnglishWhat more can we do to cut Europe's dependence on Russia's energy supplies?
Co jeszcze możemy zrobić, aby przerwać zależność Europy od rosyjskich dostaw energii?
EnglishI would advocate leaving drinking water supplies in the public sector.
Będę orędować za pozostawieniem dostarczania wody pitnej w sektorze publicznym.
EnglishThe body that supplies Europe with studies in this regard is PRIMES.
Podmiotem wykonującym dla Unii Europejskiej badania w tej dziedzinie jest PRIMES.
EnglishDirect payments significantly affect the security of food supplies.
Płatności bezpośrednie znacząco oddziaływają na bezpieczeństwo dostaw żywności.
EnglishOther Supplies: Print Ribbons, Laminates and Overlays, Cleaning Supplies
Inne materiały eksploatacyjne: taśmy barwiące, laminaty i powłoki, materiały czyszczące
EnglishTechnological developments in this area are decisive to sustainable energy supplies.
Rozwój technologii w tym zakresie ma decydujące znaczenie dla zrównoważenia dostaw energii.
EnglishFrance, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
Z drugiej strony Francja jest głównym eksporterem broni do regionu krajów arabskich.
EnglishBased on forecasts of diminishing supplies, importers drive up prices.
Opierając się na prognozowanych spadkach podaży, importerzy windują ceny.
EnglishThe time has come fundamentally to reassess Europe's energy supplies.
W zasadzie przyszła pora na ponowne oszacowanie dostaw energii dla Europy.
EnglishOther Supplies: Cards, Laminates and Overlays, Cleaning Supplies
Inne materiały eksploatacyjne: karty, laminaty i powłoki, materiały czyszczące
EnglishThis results in safer supplies and fewer problems with energy supply.
To w efekcie poprawia bezpieczeństwo dostaw i pozwala unikać zakłóceń w dostawie energii.
EnglishAnti-dumping duties can make supplies more expensive - including for SMEs.
Cła antydumpingowe mogą zwiększyć koszty dostaw - również dla MŚP.
EnglishAll of the supplies you will need are in the ViraferonPeg pack.
Wszystkie niezbędne przedmioty znajdują się w opakowaniu leku ViraferonPeg.
EnglishThere's a company, Bennett and Company, that supplies Polo.com,
Jest takie przedsiębiorstwo, Bennet and Company, które zaopatruje Polo.com,
EnglishThe fishing industry is one which supplies the EU and world market with a substantial amount of food.
Rybołówstwo, które dostarcza na rynek unijny i światowy pokaźną ilość żywności.
EnglishTry to develop a more responsible EU policy on energy and energy supplies.
Należy opracować bardziej odpowiedzialną politykę Unii dotyczącą energetyki oraz dostaw energii.
EnglishIt is also an essential component of the plan for diversifying Europe's fuel supplies.
Jest również niezbędnym elementem w planie dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Europy.