«suppliers» на польском

EN

«suppliers» перевод на польский

volume_up
supplier {имя существительное}
EN

suppliers {множественное число}

volume_up
suppliers
Institutions should manage this situation and suppliers should deduct their services.
Instytucje powinny zarządzać tą sytuacją a dostawcy powinni oferować swoje usługi.
The major energy suppliers to Europe come under that category.
Zaliczają się do nich główni dostawcy energii do Europy.
We should take a wider view of who our energy suppliers are.
Powinniśmy się przyjrzeć w szerszej perspektywie, kim są nasi dostawcy energii.

Синонимы (английский) для "supplier":

supplier
English

английские примеры использования для "suppliers"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis is particularly important to suppliers, because they work across borders.
Jest to szczególnie istotne dla dostawców, którzy funkcjonują ponad granicami państw.
EnglishIn the long term, it means diversifying our sources, suppliers and routes of supply.
W długim terminie oznacza to dywersyfikację naszych źródeł, dostawców i szlaków dostaw.
EnglishAnd they have one of the world's most amazing supply chains, 60,000 suppliers.
Obsługuje jeden z największych na świecie łańcuchów dostawczych złożonych z 60,000 dostawców.
EnglishThis also strengthens our suppliers of green technology in Europe.
Umożliwi to również wzmocnienie naszych dostawców zielonych technologii w Europie.
EnglishWe cannot forget the importance of SMEs as job providers and as suppliers of proximity.
Nie możemy zapomnieć o znaczeniu MŚP jako pracodawców i dostawców najbliższych klientowi.
EnglishSuppliers are not required to prove the legality of their products.
Od dostawców nie wymaga się udowodnienia legalnego pochodzenia ich produktów.
EnglishThe EU is dependent on its suppliers in terms not only of price, but also of supply.
UE jest uzależniona od swoich dostawców nie tylko w kategoriach ceny, ale także samych dostaw.
EnglishWe therefore need to diversify in terms of suppliers and routes.
W związku z powyższym musimy dokonać dywersyfikacji dostawców i tras przesyłowych.
EnglishDo it like Wal-Mart, get it to go green for its customers and its suppliers and for itself.
Zróbcie to, jak Wal-Mart zrobił to dla klientów, dostawców i dla siebie.
EnglishWe do not want the market to concentrate around only a few large suppliers.
Nie chcemy, aby rynek był skupiony wokół kilku dużych dostawców.
EnglishHowever, in order to reduce our dependence on external suppliers, we need to diversify.
Jednak chcąc zmniejszyć naszą zależność od dostawców zewnętrznych, musimy dokonać dywersyfikacji.
EnglishLastly, individual consumers will henceforth be able to choose freely between several suppliers.
W końcu, indywidualny konsument będzie odtąd miał wolny wybór między kilkoma dostawcami.
EnglishTo this end, we are to help bring about the badly needed diversification of energy suppliers.
Pomoże to osiągnąć jakże potrzebną dywersyfikację dostawców energii.
EnglishDecreasing the use of fossil fuels means less dependence on unreliable suppliers.
Ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych oznacza zmniejszenia uzależnienia od nierzetelnych dostawców.
EnglishCompetition will thus be allowed to a limited extent and national suppliers will not be at risk.
W ten sposób umożliwi się ograniczoną konkurencję, a krajowi usługodawcy nie będą zagrożeni.
EnglishIn many Member States, it is still the case that consumers compete for suppliers rather than the reverse.
W wielu państwach członkowskich to nadal klient zabiega o dostawcę, a nie odwrotnie.
EnglishThey say, "Suppliers." ~~~ "And where does it go?" "Customers."
oni mówili: "Od dostawców." "A dokąd one idą?" "Do klientów." Potrzebujemy więc tutaj trochę pomocy.
EnglishQuite simply, there are not enough suppliers of components.
Nie ma po prostu wystarczającej ilości dostawców komponentów.
EnglishWhen it comes to diversification, it has to be about not only the types of energy, but also the suppliers.
Jeżeli chodzi o dywersyfikację, to musi ona dotyczyć nie tylko rodzajów energii, ale także dostawców.
EnglishEurope's inability to speak to the main energy suppliers with one voice is also an acute problem.
Bolesnym problemem jest również niezdolność Europy do zwracania się jednym głosem do głównych dostawców energii.