«to strengthen» на польском

EN

«to strengthen» перевод на польский

EN to strengthen
volume_up
[strengthened|strengthened] {глагол}

to strengthen (также: to energize, to fade in, to reinforce, to reinvigorate)
volume_up
wzmocnić {глаг.}
to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
wzmocnić koordynację i nadzór ich dyscypliny budżetowej,
To support and strengthen these measures, I am voting for this report.
Głosuję za przedmiotowym sprawozdaniem, aby poprzeć i wzmocnić omawiane środki.
The Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
Komisja musi pozostać czujna i wzmocnić nadzór rynkowy nad importem.
to strengthen (также: to perpetuate, to solidify)
volume_up
utrwalić {глаг.}
Many Eurocrats fumed about that to strengthen the view of neurotic post-Communist countries.
Wielu eurokratów unosiło się z tego powodu, aby utrwalić wizerunek neurotycznych postkomunistycznych krajów.
. - I support this report's aims to strengthen security and fundamental freedoms on the Internet.
na piśmie. - Popieram cele sprawozdania dotyczące utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w Internecie.
This constitutes support precisely for strengthening the rights of users and consumers.
Oznacza to wsparcie właśnie dla utrwalenia praw użytkowników i konsumentów.
to strengthen (также: to invigorate)
to strengthen (также: to protect, to provide for, to support, to indemnify)
volume_up
zabezpieczyć {глаг.}
That is why I call on the Commission to take the political measures necessary to safeguard, preserve and strengthen that programme.
Dlatego wzywam Komisję do podjęcia działań politycznych niezbędnych do zabezpieczenia, ochrony i wzmocnienia tego programu.
By means of strengthening these safeguards, we hope to enhance the confidence of European citizens in European institutions.
Wzmacniając te zabezpieczenia, mamy nadzieję zwiększyć zaufanie obywateli europejskich do instytucji europejskich.
Commissioner, I am aware of and took note of your points, but I am certain there is something you can do to further explore how we can strengthen this particular point.
Pani komisarz, zapoznałam się z pani argumentacją, lecz jestem pewna, że zdołacie zrobić więcej w kwestii sprawdzenia, jak możemy zabezpieczyć ten konkretny punkt.
to strengthen (также: to protect, to provide for, to secure, to support)
It is absolutely crucial that we secure and strengthen this.
Wzmacnianie i zabezpieczanie tego aspektu jest absolutnie niezbędne.

английские примеры использования для "to strengthen"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.
EnglishOur mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
Nasze wzajemne stosunki są silne i możemy oraz powinniśmy je dalej wzmacniać.
EnglishEurope needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.
Europa potrzebuje polityk, u źródeł których będzie prawdziwa chęć wzmocnienia Unii.
EnglishFirstly, it must continue to strengthen reforms in all its sectors and structures.
Po pierwsze, musi ona wzmacniać reformę we wszystkich swoich sektorach i strukturach.
EnglishMore importantly, this package will strengthen consumer protection and food safety.
Co więcej, pakiet ten wzmocni ochronę konsumentów i bezpieczeństwo żywności.
EnglishI endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
Popieram wyrażoną w sprawozdaniu wolę wzmacniania parlamentów krajowych.
EnglishIt is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe.
Naszym wspólnym pragnieniem jest umacnianie i poszerzanie społecznego wymiaru Europy.
EnglishI believe that the new supervisory powers and procedures will strengthen this Parliament.
Jestem przekonany, że nowe uprawnienia nadzorcze i procedury wzmocnią Parlament.
EnglishThese changes in fact strengthen the democratic legitimacy of the Union's institutions.
Zmiany te tak naprawdę utrwalają umocowanie demokratyczne instytucji unijnych.
EnglishMr Bowis also added that it is necessary to strengthen research and development.
Pan poseł Bowis dodał, że należy zwiększyć nakłady na badania i rozwój.
EnglishThe e-Justice project will serve the people and strengthen our democracy.
Projekt e-sprawiedliwości będzie służył obywatelom i wzmocni naszą demokrację.
EnglishWe, too, would like to strengthen Eurojust and its part in the judicial cooperation.
My również chcemy wzmocnienia Eurojustu i jego roli we współpracy sądowej.
EnglishWe must help to strengthen the cautious movement towards greater openness.
Musimy pomóc we wzmacnianiu ostrożnego ruchu w kierunku większej otwartości.
EnglishFrom this perspective, we will strengthen the coordination of European instruments.
Działając w tym kierunku wzmocnimy koordynację instrumentów europejskich.
EnglishI refer, in particular, to Europeana, which we must strengthen and promote further.
Mówię tu w szczególności o projekcie Europeana, który musimy dalej wzmacniać i wspierać.
EnglishThe second element is without doubt the need to strengthen good governance.
Drugim elementem jest, bez wątpienia, potrzeba wzmocnienia dobrych rządów.
EnglishBut, of course, it is in Turkey's interest to strengthen every aspect of her democracy.
Umacnianie demokracji leży jednak niezaprzeczalnie w interesie samej Turcji.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Będą one uwzględniały konieczność wzmocnienia sektora sportu lokalnego.
EnglishThe European Research Area will strengthen the scientific and technological platform.
Europejska Przestrzeń Badawcza wzmocni platformę naukową i technologiczną.