«sign» на польском

EN

«sign» перевод на польский

volume_up
sign {имя существительное}
volume_up
to sign {глаг.}

EN sign
volume_up
{имя существительное}

sign (также: cue, omen, pledge, portent)
volume_up
znak {м.р.}
The presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.
You can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.
Można pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.
This is a sign that you are prepared to reach agreement in the shortest possible time.
To znak, że jesteście gotowi na bezzwłoczne osiągniecie porozumienia.
sign (также: symptom)
volume_up
objaw {м.р.}
A unilateral commitment is a positive sign, however, and is therefore desirable, but it is not enough.
Jednostronne zobowiązanie to objaw co prawda pozytywny i pożądany, ale niewystarczający.
Dziękuję - to dobry objaw.
That is a sign of the common, democratic and pro-European conviction that the overwhelming majority of this House shares.
To objaw wspólnych, demokratycznych i proeuropejskich przekonań, które żywi przeważająca większość tego Parlamentu.
sign (также: symbol, token)
volume_up
oznaczenie {ср.р.}
sign (также: signboard, fascia)
volume_up
szyld {м.р.}
United in diversity – a bilingual street sign in Malta.
Jedność w różnorodności – dwujęzyczny szyld uliczny na Malcie.
'If you love your country, pay your taxes' said a plaintive sign in Kinshasa.
W Kinszasie znajduje się żałosny szyld o treści "jeśli kochasz swój kraj, płać podatki”.
Moreover - contrary to European standards and the regulations of the Council of Europe - they are not allowed to put up signs with town and street names in Polish.
Również - wbrew standardom europejskim i regulacjom Rady Europy - nie pozwala się umieszczać szyldów miejscowości i ulic w języku polskim.
sign (также: stamp)
volume_up
znaczek {м.р.}
And I have a little sign on my fridge, and it says, "Because I'm the daddy, that's why."
Mam taki znaczek na lodówce, który głosi "Bo jestem Tatą.
sign (также: plate, tablet, slate, bar)
volume_up
tabliczka {ж.р.}
(HU) I was shocked when, during a food conference, I saw a sign in the hand of the African delegation saying: Do not feed Africa.
(HU) Poczułam się zaszokowana, gdy w trakcie konferencji dotyczącej kwestii żywności w rękach afrykańskiej delegacji ujrzałam tabliczkę z napisem: Nie karmić Afryki.
Well no, not pieces of plastic, but stone seals, copper tablets, pottery and, surprisingly, one large sign board, which was found buried near the gate of a city.
Nie są to kawałki plastiku, ale kamienne pieczęci, miedziane tabliczki, ceramika oraz, co zaskakujące, jedna duża tablica, odkopana niedaleko bram miasta.
sign (также: indicator, intimation, symptom)
volume_up
oznaka {ж.р.}
So long-distance movement of tools is a sign of trade, not migration.
Długodystansowe przemieszczanie przedmiotów jest oznaką handlu nie migracji.
This is a sign of the development potential of air traffic as a whole.
Jest to oznaka potencjału rozwojowego całego ruchu lotniczego.
Its most dramatic sign is the high level of unemployment.
Najbardziej dramatyczną jego oznaką jest wysoki poziom bezrobocia.

Синонимы (английский) для "sign":

sign

английские примеры использования для "sign"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Jest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.
EnglishAll this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
Wszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.
EnglishThe euro, then, has become the most tangible sign of European integration.
Euro stało się tym samym najbardziej namacalnym znakiem integracji europejskiej.
EnglishThis is again the second sign that Jesus did, having come out of Judaea into Galilee.
Tenci zasię wtóry cud uczynił Jezus, przyszedłszy z Judzkiej ziemi do Galilei.
EnglishThere is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.
Poza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.
EnglishAsk thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.
EnglishLocal skin reactions can be a sign that the drug is working as intended.
Miejscowe reakcje skórne mogą świadczyć o działaniu leku zgodnym z zamierzonym.
EnglishYou will all be present at the signing, and the Minister and I will sign.
Wszyscy Państwo będą obecni przy podpisach, a podpisywał będę ja z panią minister.
EnglishDespite various measures, cod stocks have shown little sign of recovery.
Pomimo zastosowania wielu środków, zasoby dorsza zasadniczo nie zwiększyły się.
EnglishThe ECSC and the International Labour Organisation (ILO) sign a cooperation agreement.
EWWiS i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podpisują umowę o współpracy.
EnglishCecilia Malmström, the Minister for European Affairs, will sign on behalf of the Council.
Z ramienia Rady podpis złoży pani Cecilia Malmström, minister ds. europejskich.
EnglishThere is often not much sign of this in the European Parliament itself.
Często w samym Parlamencie Europejskim widać, jak niewielkie są efekty tej pracy.
EnglishIn our fashionable age, this approach is probably a sign of the true avant garde.
W naszych - ulegających modom - czasach postawa taka jest chyba autentycznie awangardowa.
EnglishAnd he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek a sign?
Tedy westchnąwszy serdecznie w duchu swym, rzekł: Przeczże ten rodzaj znamienia szuka?
EnglishHe did sign it, despite the fact that very few changes were made in terms of quality.
Jednak podpisał, mimo że jeśli chodzi o jakość, wprowadzono niewiele zmian.
EnglishIt is regrettable that some Member States have yet to sign this Convention.
Niestety niektóre państwa członkowskie nie podpisały jeszcze tej Konwencji.
EnglishAny new behavioural sign or symptom requires careful and immediate evaluation.
Wszystkie nowe objawy podmiotowe i przedmiotowe wymagają uważnej i natychmiastowej oceny.
EnglishThe European Community and the Solomon Islands sign a new bilateral fisheries agreement.
UE i Wyspy Salomona podpisują trzyletnie dwustronne porozumienie w sprawie połowów.
EnglishOK, take these home, have your mom or dad sign them, I'll see what I can do.
OK, weźcie je zatem do domu, dajcie do podpisu rodzicom, a ja zobaczę co się da zrobić.
EnglishHowever, if you look at the facts, there is every sign of stagnation having occurred.
Jeżeli jednak spojrzeć na fakty, to wyraźnie widoczne są oznaki stagnacji.