«shore» на польском

EN

«shore» перевод на польский

volume_up
shore {имя существительное}

EN shore
volume_up
{имя существительное}

shore (также: bank, coastline, margin, marge)
volume_up
brzeg {м.р.}
Getting closer to shore, where we are, this was in fact taken in the Galapagos.
Zbliżamy się bliżej brzegu, na którym jesteśmy. ~~~ To zdjęcie było zrobione na Galapagos.
Scatter them before you reach the shore and tell everyone she drowned by accident.
Rozrzuć je zanim dobijesz brzegu i powiedz wszystkim, że utonęła w wypadku.
Wzmacniajmy zagrożone linie brzegowe.
shore (также: coast, seacoast, seashore, seaside)
volume_up
wybrzeże {ср.р.}
And I went on vacation with my parents to the Jersey shore.
Pojechałem z rodzicami na wybrzeże New Jersey.
What are the conditions we intend to dictate to the countries of the southern shore of the Mediterranean in order to commit ourselves to a Marshall Plan?
Jakie są warunki, które zamierzamy postawić krajom na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, byśmy sami mogli zobowiązać się do realizacji planu Marshalla?
For some time now the European Union has been working to develop special cooperative relations with the countries on the African and Asian shores of the Mediterranean Sea.
Od pewnego czasu Unia Europejska pracuje nad rozwinięciem szczególnych stosunków o charakterze współpracy z państwami, położonymi na afrykańskim i azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Синонимы (английский) для "shore":

shore

английские примеры использования для "shore"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishScatter them before you reach the shore and tell everyone she drowned by accident.
Rozrzuć je zanim dobijesz brzegu i powiedz wszystkim, że utonęła w wypadku.
EnglishGetting closer to shore, where we are, this was in fact taken in the Galapagos.
Zbliżamy się bliżej brzegu, na którym jesteśmy. ~~~ To zdjęcie było zrobione na Galapagos.
EnglishAnd when they had crossed over, they came to the land unto Gennesaret, and moored to the shore.
A przeprawiwszy się przyszli do ziemi Gienezaret i przybili się do brzegu.
EnglishAgainst Ashkelon, and against the sea-shore, there hath he appointed it.
Wszak mu Pan przykazał; przeciwko Aszkalonowi i przeciwko brzegowi morskiemu, tam go postawił.
EnglishThe classic method uses is to shore up the finances and organise a competitive devaluation.
Zastosowana klasyczna metoda polega na wspomaganiu finansów i organizacji konkurencyjnej dewaluacji.
English" From the eternal sea he rises, creating armies on either shore. "
Z wód odwiecznych się wyłoni, i czyni armie swoje wszędzie.
EnglishI remember my image of you was that you were up on the shore yelling at me."
A on odparł: "O, tak, też to pamiętam! ~~~ Pamiętam Ciebie jak stałeś na brzegu i krzyczałeś na mnie."
EnglishThey moved the tanker lanes 40 kilometers farther off shore, and people are not doing as much illegal dumping.
Przesunięto korytarze tankowców 40 km dalej od brzegu, a ludzie spuszczają mniej zanieczyszczeń do wody.
EnglishThis is an expression of the cooperation between the European Union and the countries on the southern shore of the Mediterranean.
Jest to wyraz współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.
EnglishYou go in along the shore, you can find it everywhere.
EnglishWe have to make more effort to spread information about career opportunities, whether on shore or elsewhere.
Musimy wkładać więcej wysiłku w rozpowszechnianie informacji o możliwościach pracy, czy to na lądzie, czy w innych miejscach.
EnglishThis is the whaling camp here, we're about six miles from shore, camping on five and a half feet of thick, frozen pack ice.
To jest obóz wielorybników, około 6 mil (~9,6km) od brzegu, usytuowany na ubitym lodzie grubości 5,5 stóp (~1,7m).
EnglishAnd king Solomon made a navy of ships in Ezion-geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red Sea, in the land of Edom.
Okrętów też nabudował król Salomon w Asyjongaber, które jest podle Elotu, nad brzegiem morza czerwonego, w ziemi Edomskiej.
EnglishThe desire to have a constitution for the EU does not come from the needs of the people but from the will to shore up the power of the elite.
Chęć posiadania unijnej konstytucji nie wywodzi się z potrzeb narodu, ale z woli pokazania władzy przez elitę.
EnglishMany challenges await you in the field of foreign policy, especially as regards the southern shore of the Mediterranean.
Przed panem wiele wyzwań w dziedzinie polityki zagranicznej, szczególnie w odniesieniu do południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.
EnglishThen there was the congregation who had left their usual church building on the shore to hold a service in the hills.
Było też zgromadzenie, którego członkowie opuścili swój zwyczajowy budynek kościoła na brzegu, żeby odprawić nabożeństwo na wzgórzach.
EnglishShore up endangered coastlines.
EnglishLook at the waves coming here to shore.
EnglishAnd God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea-shore.
Nadto dał Bóg Salomonowi mądrość i roztropność bardzo wielką, a przestronność serca, jako piasek, który jest na brzegu morskim.
EnglishWe first had to obtain the consensus of all 27 Member States; now we are consulting with our partners on the southern shore.
Najpierw musimy uzyskać zgodę wszystkich 27 państw członkowskich; teraz konsultujemy się z naszymi partnerami na południowym brzegu.