«to provide for» на польском

EN

«to provide for» перевод на польский

EN to provide for
volume_up
{глагол}

1. общее

to provide for (также: to protect, to strengthen, to support, to indemnify)
volume_up
zabezpieczyć {глаг.}
We need to provide sustainability for future generations, and we must protect this and secure it by contractual means.
Musimy wypracować równowagę dla przyszłych pokoleń oraz chronić ją i zabezpieczyć za sprawą umów.
Yet the summit failed to secure all of this and I believe it also failed to provide rudimentary undertakings.
Jednakże ostatni szczyt nie zdołał tego zabezpieczyć i moim zdaniem nie zdołał również zapewnić elementarnych przedsięwzięć.
Here we need to provide for the necessary safeguards to ensure data protection compliance.
W tym odniesieniu potrzebujemy zapewnić niezbędne zabezpieczenia, które zagwarantują zgodność z zasadami ochrony danych.
to provide for (также: to protect, to secure, to strengthen, to support)
volume_up
zabezpieczać {глаг. несов.}
Does this provide security in Europe, in one of its major capitals, against the genuine risk of the spread of extremist Islamic doctrines?
Czy zabezpiecza to Europę - jedną z jej ważniejszych stolic - przed realnym ryzykiem szerzenia się radykalnych doktryn islamskich?
It is also important that these solutions do not only benefit our citizens today and tomorrow, but also provide for our children's future.
Ważne też, by te rozwiązania były korzystne dla naszych obywateli nie tylko dziś i jutro, ale także zabezpieczały przyszłość naszych dzieci.
One of the most important tasks for the State is to provide its citizens with full safeguards against unauthorised access to personal data.
Jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie obywatelom wszelkich środków ochronnych zabezpieczających przed nieupoważnionym dostępem do danych osobowych.

2. "sth: eventuality, expenses"

to provide for (также: to anticipate, to envisage, to forecast, to foresee)
volume_up
przewidzieć {глаг. сов.}
Bank może przewidzieć w umowie postępowanie arbitrażowe.2.
In order to do this, we must provide funding for the currently empty budget line in the EU budget.
Aby to zrobić należy przewidzieć w budżecie UE środki dla pustej obecnie linii budżetowej.
. - (DE) The planned measures do not provide for obligatory participation by the banks.
na piśmie - (DE) W planowanych działaniach nie przewidziano obowiązkowego udziału banków.
to provide for (также: to anticipate, to envisage, to forecast, to foresee)
volume_up
przewidywać {глаг. несов.}
These arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.
Warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeżeli uzasadniają to problemy właściwe dla Państwa Członkowskiego.
In these circumstances, it is obvious that the plan should provide for the possibility of adapting the reference factors.
W tej sytuacji oczywiste jest, że plan powinien przewidywać możliwość dostosowania punktów odniesienia.
Unfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
volume_up
uwzględniać {глаг. несов.}
Trade protection instruments must provide for justice and equal opportunities.
Instrumenty ochrony rynku muszą uwzględniać elementy sprawiedliwości i równości szans.
We have several European programmes that provide incentives.
Mamy kilka europejskich programów, które uwzględniają stosowanie zachęt.
Such indicators must take into account the specific attributes of the regions, so as to provide a more complete picture of the reality of each region.
Wskaźniki te muszą uwzględniać szczególne cechy regionów, co pozwoli na lepsze odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji w każdym regionie.
to provide for (также: to include, to take into account)
volume_up
uwzględnić {глаг.}
A summary of vaccine distribution shall be included and provide details of the number of doses of vaccine distributed in:
Należy uwzględnić podsumowanie dotyczące dystrybucji szczepionki oraz przedstawić szczegółowe informacje dotyczące liczby dawek szczepionki rozprowadzonych w:
We shall minute your point of order, Mr Posselt, and we shall provide you with an answer in the appropriate manner.
Uwzględnimy pana pytanie w porządku obrad, panie Posselt, i udzielimy odpowiedzi na nie w odpowiednim czasie.
(RO) I urge the European Union's 2011 budget to provide a better reflection of, and support for, youth policy.
(RO) Apeluję, żeby w budżecie UE na rok 2011 uwzględniono i wspierano w pełniejszy sposób politykę na rzecz młodzieży.

3. "sb/sth: person, family"

to provide for (также: to keep, to maintain, to perpetuate, to retain)
volume_up
utrzymać {глаг. сов.}
That is why Parliament should continue to provide its unanimous support.
Właśnie dlatego Parlament powinien utrzymać swoje jednogłośne poparcie.
There are also jobs that are not always good and that do not provide a living.
Istnieją miejsca pracy, które nie zawsze są dobre i nie zapewniają środków potrzebnych do pokrycia kosztów utrzymania.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, pensions throughout Europe must provide enough money for people to live on.
Emerytury w całej Europie muszą przynosić dość pieniędzy, aby ludzie mogli się z nich utrzymać.
to provide for (также: to affirm, to assert, to hold, to keep)
volume_up
utrzymywać {глаг. несов.}
CA: How is Afghanistan going to provide alternative income to the many people who are making their living off the drugs trade?
CA: Jak Afganistan zamierza zapewnić inne źródło dochodów tym licznym ludziom, którzy utrzymują się z handlu narkotykami?
These people provide for themselves and their families financially, pay taxes into state coffers and pay social and health insurance.
Ludzie ci utrzymują finansowo siebie i swoje rodziny, wpłacają podatki do państwowej kiesy i płacą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Surveillance and antibody long term persistence studies are ongoing and will provide additional information in regards to the duration of protection.
Prowadzone są badania dotyczące czasu utrzymywania się przeciwciał, które dostarczą dodatkowych informacji o czasie trwania ochrony.

4. "sth: needs"

to provide for (также: to gratify, to sate, to satiate, to slake)
volume_up
zaspokoić {глаг.}
Secondly, we have to reimburse some claims from the earlier period and the Commission has planned five billion to provide this.
Po drugie, musimy zaspokoić niektóre roszczenia powstałe we wcześniejszym okresie i Komisja zaplanowała przeznaczyć na ten cel pięć miliardów.
However, as long as the European Union is unable to provide sufficiently for itself, we should also consider changes in relation to our import provisions.
Jednakże póki Unia Europejska nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, powinniśmy również rozważyć zmianę naszych przepisów importowych.
that the EU explore the possibility of a financial contribution to the EUSC from the EU budget in order to provide sufficient funds to meet the increasing needs of ESDP operations;
by UE zbadała możliwość finansowego udziału z budżetu UE w budżecie EUSC w celu zapewnienia wystarczających środków na zaspokojenie rosnących potrzeb operacji prowadzonych w ramach EPBiO;
to provide for (также: to meet, to please, to satisfy, to slake)
volume_up
zaspokajać {глаг. несов.}
At present, fossil fuels provide for almost 85% of the world's energy needs.
Obecnie paliwa kopalne zaspokajają prawie 85 % potrzeb energetycznych świata.

5. юриспруденция: "treaty, agreement"

to provide for
volume_up
przewidzieć {глаг. сов.}
Bank może przewidzieć w umowie postępowanie arbitrażowe.2.
In order to do this, we must provide funding for the currently empty budget line in the EU budget.
Aby to zrobić należy przewidzieć w budżecie UE środki dla pustej obecnie linii budżetowej.
. - (DE) The planned measures do not provide for obligatory participation by the banks.
na piśmie - (DE) W planowanych działaniach nie przewidziano obowiązkowego udziału banków.
to provide for
volume_up
przewidywać {глаг. несов.}
These arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.
Warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeżeli uzasadniają to problemy właściwe dla Państwa Członkowskiego.
In these circumstances, it is obvious that the plan should provide for the possibility of adapting the reference factors.
W tej sytuacji oczywiste jest, że plan powinien przewidywać możliwość dostosowania punktów odniesienia.
Unfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.

варианты переводов в англо-польском словаре

to provide глагол
for предлог
for союз
for
see имя существительное
see
Polish

английские примеры использования для "to provide for"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIn this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
W zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.
EnglishThe European Union, for example, would provide EUR 13 billion in trade currency.
Przykładowo Unia Europejska byłaby źródłem 13 miliardów euro w walucie handlowej.
EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishA European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.
Europejski tekst może zawierać zwolnienia z zakazu, palarnie i obszary swobody.
EnglishThis enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.
To pozwala im pozyskiwać środki i udzielać ich na stosunkowo korzystnych warunkach.
EnglishGoogle's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.
Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.
EnglishThe text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
EnglishThat will assuage their fears and provide them with new reasons to live together.
To uśmierzy ich lęki i da im nowe powody, by zgodnie koegzystować. Panie Komisarzu!
EnglishThe Applicant has committed to provide data from an on-going COG study AALL0434.
Wnioskodawca zobowiązał się do dostarczenia danych z trwającego badania COG AALL0434.
EnglishThis is why the Commission proposed to provide them with financial support.
Z tego właśnie względu Komisja zaproponowała udzielenie im wsparcia finansowego.
EnglishIn addition, the Treaty of Lisbon will provide us with new weapons in this regard.
Ponadto traktat lizboński dostarczy nam nowych instrumentów w tej dziedzinie.
EnglishWe also all agree that the EU must provide all possible support in this process.
Zgadzamy się również, że UE musi zapewnić wszelkie możliwe wsparcie dla tego procesu.
EnglishWhy, then, do we not give them to other companies that can provide a service?
Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we must, of course, provide assistance to Greece.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Oczywiście musimy zapewnić Grecji pomoc.
EnglishUnfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
EnglishOne: provide care to children who are currently being deprived of treatment.
Po pierwsze: zapewnienia opieki dzieciom, które pozbawione są możliwości leczenia.
English* We're unable to provide support beyond configuration instructions for these clients.
* Dla tych klientów możemy zaoferować jedynie instrukcje dotyczące konfiguracji.
EnglishCustomers will also have an opportunity to provide feedback about your website.
Klienci będą też mieli możliwość wyrażenia swojej opinii o Twojej witrynie.
EnglishWe continue to encourage the Member States to provide more complete figures.
Nadal zachęcamy państwa członkowskie, aby dostarczały bardziej kompletne dane.
EnglishIn the social area, it will be a relatively difficult matter to provide pensions.
W obszarze opieki społecznej stosunkowo trudnym zadaniem będzie zapewnienie emerytur.