EN order
volume_up
{имя существительное}

1. общее

order
volume_up
zamówienie {ср.р.}
Very creative designs, has reached a stage where she even had an order from Wal-Mart.
Osiągnęła poziom, gdzie nawet Wal-Mart złożył u niej zamówienie.
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
And I had to pay, order and eat at the male section.
Musiałem płacić, złożyć zamówienie i jeść w sektorze męskim.
order (также: arrangement, neatness, tidiness, orderliness)
volume_up
porządek {м.р.}
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
Rosyjskie władze zdecydowanie wdrażają niekonstytucyjny porządek prawny.
We try and maintain some order here, and I appreciate your concern.
Próbujemy utrzymać porządek; rozumiem pańskie niezadowolenie.
The same applies to Europe - good order provides stability and growth.
To samo dotyczy Europy - dobry porządek zapewnia stabilność i wzrost.
order (также: decree, ordinance, fiat)
Our regulation proposes a plan to mitigate the environmental impact of the use of coal in order to offset the negative effects of the aid.
Nasze rozporządzenie proponuje plan złagodzenia skutków użycia węgla dla środowiska, by zrekompensować negatywne skutki tej pomocy.
In order to make this regulation work, first of all we need to study and learn more about the practices of each Member State.
Aby rozporządzenie spełniało swoje zadanie, musimy po pierwsze poznać i przeanalizować praktyki, które stosują poszczególne państwa członkowskie.
We need to finalise the details in order to allow for a speedy adoption and entry into force of this regulation.
Musimy sfinalizować szczegóły by umożliwić szybkie przyjęcie i wejście w życie tego rozporządzenia.
order (также: precept, warrant, adjuration)
volume_up
nakaz {м.р.}
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Mam tu na myśli również europejski nakaz dochodzeniowy, który niebawem wejdzie w życie.
The court order is nothing more than a new means of violating freedom of speech in Moldova.
Nakaz sądu jest niczym innym niż naruszeniem wolności słowa w Republice Mołdowy.
na piśmie - Popieram europejski nakaz ochrony.
order (также: rota, succession)
Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.
Custom filters are applied in the order in which they appear in your Profile Settings page.
Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.
All I did was reverse the order of the information.
Jedyne co zrobiłem to odwróciłem kolejność informacji.
order (также: command, edict, statement, behest)
volume_up
rozkaz {м.р.}
I don't want you to see those people any more... and that's an order!
Nie zobaczysz się więcej z tymi ludźmi... to rozkaz!
This was presumably under the political order of the party which has succeeded the Communist dictatorship.
Odbyło się to przypuszczalnie na polityczny rozkaz partii, która jest spadkobiercą komunistycznej dyktatury.
Ponieważ w Pekinie rządzi rozkaz.
order (также: harmony)
volume_up
ład {м.р.}
I believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
Uważam, że nowy ład przyniósł ze sobą nowy globalny chaos ekonomiczny.
The low national income it proposes will bring law and order to the EU.
Niski dochód narodowy, jaki się w nim proponuje, przyniesie UE ład i porządek.
I hope this will bring peace and order back to our proceedings.
Mam nadzieję, że przywrócę w ten sposób ład i porządek naszych obrad.
order (также: commission, placing)
volume_up
zlecenie {ср.р.}
Bilateral trades, where the client gives the broker an order and he finds a match, have migrated from mainly verbal orders to predominantly electronic orders.
Transakcje dwustronne, w których klient przekazuje pośrednikowi zlecenie, a ten poszukuje ofert, zmieniły charakter z głównie zleceń ustnych na zlecenia w przeważającej mierze elektroniczne.
order (также: array, chic, panache, smartness)
volume_up
szyk {м.р.}
order
volume_up
zakon {м.р.}
In October Otto Messmer, leader of the Russian Jesuit order, and the Ecuadorean priest Victor Betancourt were brutally murdered in their Moscow flat.
W październiku Otto Messmer, przeor rosyjskiego zakonu jezuitów, oraz Victor Betancourt, ksiądz z Ekwadoru, zostali brutalnie zamordowani w swoim moskiewskim mieszkaniu.
I think that one way in which I can do that is by using the Dutch proverb: 'All monks of the same order should have to wear the same habit'.
Myślę, że w tym celu mogę posłużyć się holenderskim przysłowiem, które mówi, że: "Wszyscy mnisi z tego samego zakonu powinni nosić takie same habity”.
And they stood in their place after their order, according to the law of Moses the man of God: the priests sprinkled the blood [which they received] of the hand of the Levites.
I stali w porządku swym według zwyczaju swego, i według zakonu Mojżesza, męża Bożego; a kapłani kropili krwią, wziąwszy ją z ręki Lewitów.
order
volume_up
zrządzenie {ср.р.}
order (также: demand, need)
The logistical stocks meet the demand for banknotes in normal circumstances in order to
Celem rezerw logistycznych jest pokrycie zapotrzebowania na banknoty w normalnych warunkach, w tym:
In order to meet the global demand for food, it is essential to maintain our current production levels.
Dla zaspokojenia światowego zapotrzebowania na żywność zasadnicze znaczenie ma utrzymanie naszych obecnych poziomów produkcji.
We will even have to make new investments in order to meet our energy needs and, at the same time, consolidate our climate ambitions.
Będziemy zmuszeni nawet do dokonania nowych inwestycji, aby zaspokoić nasze zapotrzebowanie energetyczne, a jednocześnie wzmocnić nasze ambicje klimatyczne.
order
volume_up
obstalunek {м.р.} [устар.]

2. "award"

order
volume_up
order {м.р.} (wyróżnienie)
Mr Borghezio, this is not a point of order, since we are talking about a plenary sitting.
To nie jest point of order, jeśli chodzi o plenarną sesję.
Ladies and gentlemen, particularly during the vote, we can only take the floor on points of order.
W czasie głosowań w szczególności, my możemy się zgłaszać jedynie w tak zwanym point of order.

3. юриспруденция

order
volume_up
zasądzenie {ср.р.}

4. биология

order
volume_up
rząd {м.р.}
In other words, every step here represents an order of magnitude in performance scale.
Innymi słowy, każdy kolejny krok oznacza następny rząd wielkości w skali wydajności.
Well, remember that's not even an order of magnitude, but that's a different story.
Cóż, to nawet nie jest rząd wielkości, ale to inna historia.
To rząd wielkości, w górę lub w dół.

Синонимы (английский) для "order":

order

Синонимы (польский) для "order":

order

английские примеры использования для "order"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishTherefore the Treaties must be amended in order to protect workers' interests.
W związku z tym traktaty należy zmienić, tak aby chroniły interesy pracowników.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishThey have an obligation to do so in order to maintain our cultural heritage.
Mają obowiązek podjęcia tych działań, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.
EnglishBanks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.
Banki korzystają z preferencyjnych stóp procentowych, aby zapewnić sobie zyski.
EnglishPortugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
Portugalia jest zdolna narzucić dyscyplinę w sferze swoich finansów publicznych.
EnglishEurope needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
EnglishDose adjustment in order to maintain haemoglobin values at the desired level:
Dostosowanie dawki w celu utrzymania stężeń hemoglobiny na wymaganym poziomie:
EnglishRight now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.
Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.
EnglishWhy did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?
EnglishThe citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
EnglishEurope will need resources in order to do this: new and innovative resources.
Europa będzie potrzebowała w tym celu zasobów: nowych i innowacyjnych zasobów.
EnglishAnd it's quite clear that, in order to make minds, we need to construct neural maps.
I całkiem oczywiste jest, że aby stworzyć umysł, musimy stworzyć mapy neuronalne.
EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.
EnglishFirst of all, Guantánamo was set up in order to protect all of our citizens.
Po pierwsze, Guantanamo utworzono w celu ochrony wszystkich naszych obywateli.
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Obie strony muszą uczynić wzajemny gest, aby znaleźć rozwiązanie polityczne.
EnglishHow is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?
W jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?
EnglishIn order to minimize the weight, it's very thin, it's as thin as a sandwich wrapper.
W celu zminimalizowania wagi jest ona bardzo cienka, taka, jak papier śniadaniowy.
EnglishFurther choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.
Musimy dokonać też dalszych wyborów, tak abyśmy mogli dostosować się i chronić życie.
EnglishI request that the order of voting on the amendments be amended under Rule 155(2).
Wnioskuję o zmianę porządku głosowania nad poprawkami na podstawie artykułu 155 ust.