«open access» на польском

EN

«open access» перевод на польский

EN open access
volume_up

That also implies open access to the Internet for children and young people.
Oznacza to również otwarty dostęp do Internetu dla dzieci i młodych ludzi.
It is right that the 49 poorest countries in the world should get open access to our markets for everything but their arms.
To prawda, że 49 najuboższych krajów świata powinno uzyskać otwarty dostęp do naszych rynków dla wszystkich towarów oprócz swojej broni.
We also need to avoid a scenario where open access puts the existing dissemination of scientific research through subscription journals at risk.
Należy również uniknąć scenariusza, gdzie otwarty dostęp zagrozi obecnemu upowszechnianiu wyników badań naukowych przez prenumeratę czasopism.

варианты переводов в англо-польском словаре

open прилагательное
to open глагол
access имя существительное
to access глагол

английские примеры использования для "open access"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAttempting to open up access to life-long learning combats poverty.
W ramach walki z ubóstwem traktuje także o zapewnieniu dostępu do ustawicznego kształcenia.
EnglishThe impact of open-access online maps over the last year or two has been simply phenomenal.
Wpływ na ogólnodostępne mapy internetowe przez ostatni rok czy dwa były po prostu fenomenalne.
EnglishOpen access to judicial review in contentious cases would, in my view, be a sure guarantee.
Możliwość rozpatrzenia spraw spornych przez sąd mogłaby moim zdaniem stanowić rzeczywistą gwarancję.
EnglishIt's open access; you can all go in and download data as you wish.
EnglishWe do not think that monopolies are the answer to open internet access and everything we believe in.
Nie sądzimy, aby monopole miały być odpowiedzią na wolny dostęp do Internetu i wszystkiego w co wierzymy.
EnglishBut he has not given that guarantee, nor has he given open access for inspectors to look at his nuclear facilities.
On jednak nie dał takiej gwarancji ani nie umożliwił inspektorom dostępu do swych obiektów nuklearnych.
EnglishStrict environmental management and sustainable use of resources, as well as open and equitable access.
Propaguje rygorystyczne zarządzanie środowiskiem i zrównoważone korzystanie z zasobów, jak również otwarty i równoprawny dostęp do nich.
EnglishThe developed countries must also open up access for developing countries either to technology or, more generally, to funding.
Kraje rozwinięte muszą również umożliwić krajom rozwijającym się dostęp albo do technologii albo - w szerszym znaczeniu - do funduszy.
EnglishIn our opinion, this will provide all Member States with the opportunity to participate and gain open and fair access.
Naszym zdaniem da to wszystkim państwom członkowskim szansę uczestnictwa oraz uzyskania otwartego, uczciwego dostępu do przestrzeni kosmicznej.
EnglishMoreover, I feel that everyone welcomes China's reaction, and the way in which the authorities have been open in terms of access and transparency.
Ponadto czuję, że każdy pozytywnie przyjął wiadomość o reakcji chińskiej, oraz sposób, w jaki władze były otwarte w odniesieniu do dostępu oraz przejrzystości.
EnglishTranslation is politically necessary for a proper archiving system which after all serves to allow open access to information.
Tłumaczenie jest politycznie koniecznym działaniem z punktu widzenia stworzenia odpowiedniego systemu archiwizacji, który przecież ma zapewnić nieograniczony dostęp do informacji.
EnglishFor example, open-access journals, like the Public Library of Science, make cutting-edge scientific research free to all -- everyone in the world.
Na przykład, ogólnodostępne rejestry, takie jak Publiczna Biblioteka Naukowa, robi najbardziej zaawansowane badania naukowe zupełnie za darmo dla nas wszystkich -- każdego na świecie.
EnglishCould you confirm to this House that you will sustain the principles of open access for exactly the reasons you set out in response to Ms Riis-Jørgensen's question?
Czy mogłaby pani potwierdzić tej Izbie, że podtrzyma pani zasady wolnego dostępu z dokładnie tych powodów, które wyłożyła pani w odpowiedzi na pytanie pana Riis-Jørgensena?
EnglishThat genome data can now be found on open-access genetic data banks around the world, and it's an enormous boon to researchers trying to come up with treatments.
Dane z tym genomem można znaleźć w ogólnodostępnych genetycznych bankach informacji na całym świecie, i jest to ogromny dar dla naukowców starających się odkryć sposób leczenia.
EnglishIt will provide mobility for talented people and open access to knowledge and innovation, which should attract even more Europeans to take part in creative processes.
Zapewni ona mobilność utalentowanym jednostkom oraz swobodny dostęp do wiedzy i innowacji, co powinno zachęcić jeszcze większą liczbę Europejczyków do udziału w kreatywnych procesach.
EnglishIt is essential that we break up the monopoly of large multinationals in the field of data sharing and access, and open up the sector to increased and fairer competition.
Niezbędne jest przełamanie monopolu dużych koncernów międzynarodowych w zakresie wymiany danych oraz ich udostępnienia, a także zachęcenie sektora do zwiększonej i uczciwszej konkurencji.