«onwards» на польском

EN

«onwards» перевод на польский

volume_up
onwards {прилаг.}
PL
volume_up
onward {прилаг.}
PL

EN onwards
volume_up
{прилагательное}

onwards (также: additional, farther, subsequent, follow-up)
volume_up
dalszy {прил. м.р.}

Синонимы (английский) для "onwards":

onwards
onward

английские примеры использования для "onwards"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishFrom week four onwards, the recommended maintenance dose is 20 mg once a day.
Począwszy od czwartego tygodnia zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.
EnglishIt knows that 800 single-hull tankers will have to be dismantled from 2010 onwards.
Od 2010 roku trzeba będzie zdemontować 800 jednokadłubowych zbiornikowców.
EnglishThe onset of protection is from 2 weeks onwards and the protection extends to 9 weeks.
Ochrona rozpoczyna się 2 tygodnie po zaszczepieniu i trwa do 9 tygodni.
EnglishThis would amount to around EUR 3 billion from 2020 onwards for a country like Germany.
Wkład w przypadku kraju takiego jak Niemcy od roku 2020 wynosiłby około 3 miliardów euro.
Englishonwards) and in the most sensitive category of animals (pregnant sows).
na tucznikach i jednym na lochach, przy użyciu różnych dawek szczepionki.
EnglishThe vote will take place on Thursday 4 December from 12 noon onwards.
Głosowanie odbędzie się w czwartek, 4 grudnia, począwszy od godz. 12.00.
EnglishLet them give back what they stole from our Istrian and Dalmatian refugees from 1947 onwards.
Niech Chorwaci zwrócą to, co ukradli naszym uchodźcom z Istrii i Dalmacji po 1947 roku.
EnglishFrom this point onwards, the pace of integration depends entirely on Serbia.
Od tego momentu tempo integracji zależy wyłącznie od Serbii.
EnglishFrom next year onwards, all recipients of agricultural support will be disclosed on the Internet.
W nadchodzących latach wszyscy odbiorcy wsparcia rolnego zostaną ujawnieni w Internecie.
EnglishFrom October 2008 onwards, the ECB's monetary policy can be described as active and flexible.
Od października 2008 roku politykę pieniężną EBC można już określić jako aktywną i elastyczną.
EnglishFrom this point onwards, close your eyes, do not say anything, do not open them, be aware of the sensations.
Od tego momentu zamknij oczy nic nie mów, nie otwieraj ich, bądź świadoma wrażeń.
EnglishCervarix is intended for females from 10 years of age onwards.
Szczepionka Cervarix jest przeznaczona do stosowania u kobiet i dziewcząt powyżej 10 roku życia.
EnglishFrom 2012 onwards, 30% of the eggs on the market will be illegal.
Począwszy od roku 2012 30 % jaj na rynku będzie nielegalnych.
EnglishThe first injection can be given from the age of 6 weeks onwards.
rot Pierwsza dawka może być podana w szóstym tygodniu życia.
EnglishSuch solutions are very much needed and we must concentrate on renewables from today onwards.
Rozwiązania te są bardzo potrzebne, i od dziś musimy skoncentrować się na źródłach energii odnawialnej.
EnglishParliament wants to make this happen from 2009 onwards.
Parlament chce, aby ten nowy system obowiązywał, począwszy od 2009 r.
EnglishAs he knows, we will be doing that from September onwards.
Jak pan komisarz wie, będziemy robić to począwszy od września.
EnglishWe will need a new regulation from 1 January 2012 onwards because the old one will have expired.
Począwszy od 1 stycznia 2012 r. będziemy potrzebować nowego rozporządzenia, ponieważ poprzednie wygaśnie.
EnglishNonetheless, it was important for the House to achieve swift and clear results from first reading onwards.
Tymczasem ważne było, aby Izba osiągnęła szybkie i wyraźne rezultaty już od pierwszego czytania.
EnglishThe effectiveness of Zypadhera was greater than placebo from the second week of treatment onwards.
Większą skuteczność preparatu Zypadhera w porównaniu z placebo obserwowano od drugiego tygodnia leczenia.

Другие слова