«onward» на польском

EN

«onward» перевод на польский

volume_up
onward {прилаг.}
PL

EN onward
volume_up
{прилагательное}

onward
volume_up
wprzód {прилаг.}

Синонимы (английский) для "onward":

onward

английские примеры использования для "onward"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAnd the measuring line shall go out further straight onward unto the hill Gareb, and shall turn about unto Goah.
A pójdzie jeszcze sznur pomiaru na przeciwko niej ku pagórkowi Gareb, a uda się ku Goa.
EnglishThe children of Benjamin also [dwelt] from Geba [onward], at Michmash and Aija, and at Beth-el and the towns thereof,
A synowie Benjaminowi z Gabaa mieszkali w Machmas, i w Haju, i w Betel i we wsiach jego;
EnglishFrom that point onward I was terrified of swimming.
EnglishFirstly, the Reform Treaty, the Lisbon Treaty: its ratification is essential for the onward development of the European Union.
Po pierwsze, traktat reformujący, traktat lizboński: jego ratyfikacja jest niezbędna dla dalszego rozwoju Unii Europejskiej.
EnglishRespect for every unborn child and the need to protect human life from conception onward are matters of principle for me.
Szacunek dla każdego nienarodzonego dziecka i konieczność ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia jest dla mnie kwestią zasad.
Englisheven all that Jehovah hath commanded you by Moses, from the day that Jehovah gave commandment, and onward throughout your generations;
Wszystkiego, co wam Pan rozkazał przez Mojżesza, od onego dnia, którego wydał Pan przykazanie, i potem w narodziech waszych:
EnglishLooking onward to the future, I can see that city continuing to expand on the basis of these well-allocated, well-controlled funds.
Patrząc w przyszłość, widzę, jak to miasto nieustannie rozwija się dzięki tym dobrze rozdysponowanym, dobrze zarządzanym funduszom.
EnglishIn my view, there will be no multiannual budgets from 2014 onward so long as those declarations from Member States are not given.
Moim zdaniem wieloletnich budżetów nie doczekamy się po 2014 roku - dopóki nie będą przedkładane takie deklaracje państw członkowskich.
EnglishTherefore I should like to join with the rapporteur and other spadkers who have said 'onward' with the multiannual framework 'onward' with the Agency's work.
Chciałbym zatem dołączyć do sprawozdawcy i innych mówców, którzy powiedzieli "tak” dla wieloletnich ram, "tak” dla prac agencji.
EnglishAn agreement must be made within the framework of the WTO to combat unsafe products from China or elsewhere, even those for onward export.
Należy zawrzeć porozumienie w ramach WTO w sprawie zwalczania niebezpiecznych produktów z Chin i z wszystkich innych źródeł, nawet tych przeznaczonych do dalszego eksportu.
EnglishTD: From the time I was very young, onward, I was given a lot of different responsibilities, and it always seemed to me, when I was young, that everything was laid out before me.
TD: Od czasów wczesnej młodości nakładano na mnie wiele różnych obowiązków i zawsze za młodu zdawało mi się, że wszystko jest mi dane.
Englishand it shall sweep onward into Judah; it shall overflow and pass through; it shall reach even to the neck; and the stretching out of its wings shall fill the breadth of thy land, O Immanuel.
Pociecze i przez ziemię Judzką, wyleje a rozejdzie się, aż do szyi wzbierze; a rozszerzone skrzydła jego napełnią szerokość ziemi twojej, o Immanuelu
EnglishIn dogs treated at the therapeutic dose for ten consecutive days, serum cortisol levels decreased from five days onward and returned to normal values within ten days after the end of treatment.
U psów leczonych zalecaną dawką przez dziesięć kolejnych dni, poziom stężenia kortyzolu w surowicy obniża się od piątego dnia i powraca do normy w ciągu dziesięciu dni po przerwaniu leczenia.