«to obtain» на польском

EN

«to obtain» перевод на польский

EN

to obtain [obtained|obtained] {глагол}

volume_up
to obtain (также: to accomplish, to achieve, to attain, to get)
volume_up
uzyskać {глаг. сов.}
It would be good to obtain more information on the scope of this obligation.
Dobrze by było uzyskać więcej informacji na temat tego obowiązku.
Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Muszą tylko najpierw uzyskać papier zezwalający im na zrobienie tego.
Reliable information must be maintained in order to obtain credit.
Aby uzyskać kredyt, trzeba przedstawić wiarygodne informacje.
to obtain (также: to get, to have, to receive, to come in for)
volume_up
otrzymać {глаг. сов.}
It is much harder for them to obtain loans than it is for large corporations.
O wiele trudniej jest im otrzymać kredyty niż dużym organizacjom.
Can obtain EU funding through grants, loans and guarantees.
Mogą otrzymać wsparcie od UE w postaci dotacji, pożyczek i gwarancji.
to obtain special advice before advising you if the child can receive STAMARIL.
badania oraz specjalistyczne konsultacje przed podjęciem decyzji, czy dziecko może otrzymać STAMARIL PASTEUR.
to obtain (также: to get, to have, to purchase)
It is primarily the young generation that is at risk, since they have not had the means to obtain the relevant historical experience of finding the right direction.
Zagrożona jest tutaj przede wszystkim młodzież, ponieważ nie miała jeszcze możliwości nabycia odpowiednich doświadczeń historycznych, znalezienia właściwej drogi.
Only weak governments go to such lengths to preserve their artificially obtained corrupt power and wealth.
Tylko słabe rządy uciekają się do takich środków, aby utrzymać sztucznie nabytą, skorumpowaną władzę i bogactwa.
This system facilitates the trans-border mobility of workers and makes it easier to achieve transparency with regard to professional qualifications obtained abroad.
Ułatwia on transgraniczną mobilność pracowników oraz osiągnięcie przejrzystości w zakresie kwalifikacji zawodowych nabytych zagranicą.
to obtain (также: to gain, to win)
volume_up
zyskać {глаг. сов.}
Unfortunately, this principle of mandatory membership did not obtain a majority in the Council of Ministers.
Niestety, zasada obowiązkowej przynależności do systemu nie zyskała większości w Radzie Ministrów.
Women must have the right and opportunity to say 'no', in order to avoid violence and to obtain an education and the opportunity to set up on their own.
Kobiety muszą mieć prawo i możliwość sprzeciwu, aby uniknąć przemocy i zyskać dostęp do edukacji oraz możliwość decydowania o sobie.
As this pattern becomes a reality throughout the European Union, so national minorities will gain in status and obtain new opportunities for the protection of their language and culture.
Kiedy taki model wejdzie w życie na terytorium Unii Europejskiej, mniejszości narodowe zyskają na znaczeniu oraz otrzymają nowe możliwości ochrony własnego języka lub kultury.
to obtain (также: to acquire, to carry off, to conquer, to gain)
volume_up
zdobyć {глаг. сов.}
Where must farmers show this in order to obtain their qualifications?
Gdzie rolnicy muszą się zgłosić, by zdobyć kwalifikacje?
Dr Darsí Ferrer was a significant personality in Havana, who was helping dissidents to obtain medicines.
Dr Darsí Ferrer był w Hawanie kimś ważnym, kto pomagał dysydentom zdobyć lekarstwa.
Critical journalists have difficulty obtaining credentials.
Głoszącym krytykę dziennikarzom trudno jest zdobyć pozycję zawodową.
to obtain
Working to help the villagers obtain fresh water from wells. Perhaps build some schoolrooms.
Pomagamy mieszkańcom uzyskiwać czystą wodę ze studni, budować szkoły, itd.
This would be to enable such people to obtain visas relatively easily.
Chodzi o to, żeby te osoby mogły stosunkowo szybko uzyskiwać wizy.
We need data exchange so that we can obtain all the available information, and we must manage it properly.
Potrzebujemy wymiany danych, tak byśmy mogli uzyskiwać wszystkie dostępne informacje, i musimy nimi odpowiednio zarządzać.
to obtain (также: to draw, to get, to have, to receive)
volume_up
otrzymywać {глаг. несов.}
It is also crucial that it be able to obtain information on best practices.
Bardzo ważne jest też, aby Chorwacja mogła otrzymywać informacje na temat najlepszych praktyk.
For whoso findeth me findeth life, And shall obtain favor of Jehovah.
Bo kto mię znajduje, znajduje żywot, a otrzymuje łaskę od Pana.
Either they do not obtain a loan to ensure the co-financing part, or the red tape is too much of a burden for them.
Albo nie otrzymują pożyczki na zagwarantowanie części finansowania, albo obciążenie biurokratyczne jest dla nich zbyt duże.

английские примеры использования для "to obtain"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
W dobie kryzysu finansowego szczególnie ważne jest ułatwienie uzyskiwania kredytów.
EnglishThis enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.
To pozwala im pozyskiwać środki i udzielać ich na stosunkowo korzystnych warunkach.
EnglishAuthorisation to obtain a planned health treatment in another EU or EFTA country.
Upoważnienie do poddania się planowanemu leczeniu w innym kraju UE lub EFTA.
EnglishAuthorisation to obtain planned health treatment in another EU or EFTA country.
Upoważnienie do poddania się planowanemu leczeniu w innym kraju UE lub EFTA.
EnglishThe objective is to obtain reciprocity and one appropriate route is via the WTO.
Celem jest uzyskanie obopólności, a odpowiednia droga do tego celu wiedzie przez WTO.
EnglishTherefore, we should now try to obtain a majority for one position or the other.
Dlatego też powinniśmy dążyć do uzyskania większość dla jednego bądź drugiego stanowiska.
EnglishThat is the way we must go if we want to obtain an agreement with Mercosur.
Jeżeli zamierzamy osiągnąć porozumienie z Mercosurem, musimy obrać właśnie tę drogę.
EnglishAs you know, there is not always expert agreement on the best way to obtain that response.
Jak Pan wie, eksperci nie zawsze są zgodni, co do najlepszego sposobu reagowania.
Englishif you are taking other medicines, including those you can obtain without a prescription.
przyjmowania jakichkolwiek innych leków, również tych dostępnych bez recepty;
EnglishCountries must have the right to choose the technology they use to obtain energy.
Kraje muszą mieć prawo wyboru co do technologii pozyskiwania energii.
EnglishThere are initiatives by the Commission aimed at making it easier to obtain funding.
Znane są przedsięwzięcia Komisji, które mają ułatwić pozyskanie środków.
EnglishWe ask of you, however, that the tobacco status quo should obtain until 2013.
Chcielibyśmy jednak prosić o utrzymanie takiego stanu rzeczy do 2013 r.
EnglishUsers, of course, obtain a host of benefits by publishing their data.
Użytkownicy oczywiście uzyskują mnóstwo korzyści poprzez publikowanie ich danych.
EnglishThat is the only way that we can truly obtain trust in Europe's structural policy.
To jedyny sposób na rzeczywiste zbudowanie zaufania do europejskiej polityki strukturalnej.
EnglishFrom where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
Skąd możemy pozyskać finansowanie wzrostu, zanim nabierze on charakteru samopodtrzymującego?
EnglishFor non-hospital treatment, if you obtain authorisation, the guarantees will be the same.
Uzyskanie zgody zapewnia Ci takie same gwarancje w przypadku leczenia pozaszpitalnego.
EnglishWe can indeed attempt to obtain an objective view of this question.
Możemy rzeczywiście podjąć próbę uzyskania obiektywnego poglądu w tej kwestii.
EnglishIt is almost impossible these days to obtain information without the Internet.
Niemal niemożliwe jest obecnie uzyskanie informacji bez Internetu.
EnglishGently invert the infusion bag to obtain a homogeneous solution.
Następnie należy delikatnie obrócić worek w celu otrzymania jednorodnego roztworu.
EnglishA good man shall obtain favor of Jehovah; But a man of wicked devices will he condemn.
Dobry odniesie łaskę od Pana; ale męża który złe myśli, Bóg potępi.