EN keep
volume_up
{имя существительное}

1. общее

volume_up
utrzymanie {ср.р.}
The European Central Bank's main mandate is to keep prices stable.
Głównym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilnych cen.
It is important to keep an ambitious negotiating position.
Utrzymanie ambitnego stanowiska w negocjacjach jest istotne.
I firmly support the idea for Member States to keep their national tax policies.
Zdecydowanie popieram utrzymanie własnej krajowej polityki podatkowej przez państwa członkowskie.

2. "main tower"

keep (также: tower)
volume_up
baszta {ж.р.}

3. архитектура

keep (также: donjon)
volume_up
donżon {м.р.}
keep
volume_up
stołp {м.р.}

Синонимы (английский) для "keep":

keep

английские примеры использования для "keep"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishTo keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Wciąż mówi się o uciążliwych procedurach i prosi się mnie o ich dostosowanie.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Mam nadzieję, że również państwa członkowskie i Komisja podtrzymają dyskusję.
EnglishThis is when your doctor may decide to no longer keep treating you with Fuzeon.
Jest to moment, w którym lekarz może zdecydować o zakończeniu leczenia lekiem Fuzeon.
EnglishWe should remind the Council to keep to this mandate in its negotiations with the US.
Powinniśmy przypomnieć Radzie, by trzymała się tego mandatu w negocjacjach z USA.
EnglishHowever, they are never here because they do not want to keep hearing the same thing.
Nigdy się tu jednak nie pojawiają, ponieważ nie chcą wciąż słyszeć tego samego.
EnglishTherefore, it is important to keep taking Emselex correctly, as described above.
Dlatego ważne jest prawidłowe zażywanie leku Emselex, zgodnie z powyższymi wskazówkami.
EnglishThe Police Department and the Public Security Bureau are required to keep [...]
w celu identyfikacji twarzy osób przechodzących przez drzwi monitorowane przez kamerę.
EnglishI suggest, though, that we keep out of Belgian internal debates and interests.
Sugerowałbym jednak, abyśmy nie ingerowali w belgijskie wewnętrzne debaty i interesy.
EnglishWhy do governments have to keep their statistics and their budget procedures secret?
Z jakiego powodu rządy chcą utajniać swoje dane statystyczne i procedury budżetowe?
EnglishInstead of paying to keep your airplane in a hanger, park it in your garage.
Zamiast płacić za trzymanie samolotu w hangarze, parkujesz we własnym garażu.
EnglishBut they keep hearing about people getting rich, and then in 1850 they still hear that.
Ale wciąż słyszeli o tych, którzy się bogacili. ~~~ W 1850 nadal o tym słyszeli.
EnglishBut you only need to keep two things in mind when setting up your billing information:
Konfigurując informacje rozliczeniowe, musisz jednak pamiętać o dwóch aspektach:.
English. - (DE) Mr President, I will keep this very brief.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Postaram się mówić krótko.
EnglishLadies and gentlemen, thank you once again; I shall not keep you any longer.
Panie i panowie, dziękuję raz jeszcze. Nie będę państwa dłużej przetrzymywać.
EnglishThe Slovak Government has adopted measures to keep inflation under control.
Rząd słowacki podjął środki, zmierzające do utrzymania inflacji pod kontrolą.
EnglishBlessed are they that keep his testimonies, That seek him with the whole heart.
Błogosławieni, którzy strzegą świadectw jego, i którzy go ze wszystkiego serca szukają;
EnglishForsake her not, and she will preserve thee; Love her, and she will keep thee.
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
EnglishTo keep thee from the evil woman, From the flattery of the foreigner's tongue.
Aby cię strzegły od niewiasty złej, i od łagodnego języka niewiasty obcej.
EnglishThey assumed money is good, why not keep it all? ~~~ That's not what we found.
Przyjęli, że pieniądze to dobra rzecz, więc czemu nie zatrzymać wszystkich dla siebie?