«to invest with» на польском

EN

«to invest with» перевод на польский

EN to invest with
volume_up
{глагол}

to invest with (также: to endow with, to equip, to furnish)
volume_up
wyposażyć {глаг.}

варианты переводов в англо-польском словаре

to invest глагол
with предлог
with

английские примеры использования для "to invest with"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWhat is the use of wonderful plans if there is no one willing to invest in them?
Co nam po cudownych planach, jeżeli nikt nie jest skłonny w nie inwestować?
EnglishThat also means that we need to invest more money in research and development.
Oznacza to także, że musimy inwestować więcej pieniędzy w prace badawczo-rozwojowe.
EnglishTo invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Aby inwestować w innowacje, należy skupić się na dotowaniu badań naukowych.
EnglishThe European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
Unia Europejska jako całość także chce inwestować w gospodarkę europejską.
EnglishIt is really important, therefore, that we invest enough time in this now.
Jest zatem naprawdę ważne, abyśmy teraz poświęcili temu wystarczająco dużo czasu.
EnglishFishing bosses no longer want to invest in their boats so the fleet is ageing.
Armatorzy nie chcą już inwestować w swoje łodzie, więc flota się starzeje.
EnglishIn other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
Innymi słowy, powinna istnieć możliwość reinwestowania zysków jako kapitału własnego.
EnglishWe need to invest in research into cheaper engines that consume less oil.
Musimy inwestować w badania naukowe nad tanimi silnikami o mniejszym zużyciu ropy.
EnglishAll of us, in the European Union, must invest more in research and development.
Wszyscy w Unii Europejskiej musimy więcej inwestować w badania i rozwój.
EnglishHow are companies to get the message that they should invest in green technology?
W jaki sposób firmy mają odebrać sygnał, że powinny inwestować w ekologiczne technologie?
EnglishIt proposes that we support such harmful projects as Desertec and Invest in Med.
Proponuje się w nim wspieranie projektów tak szkodliwych jak "Desertec” i "Invest in Med”.
EnglishSmall and medium-sized enterprises must be encouraged to invest in clusters.
Małe i średnie przedsiębiorstwa należy zachęcać do inwestowania w klastry.
English(PL) Mr President, simply put, it pays to invest in small businesses.
Panie Przewodniczący! Inwestycje w małe przedsiębiorstwa po prostu się opłacają.
EnglishWe need to invest in all these programmes but, above all, we need to believe in them.
Musimy inwestować we wszystkie te programy, ale przede wszystkim musimy w nie wierzyć.
EnglishWe must invest in these countries' independence and cut the ground away from nationalism.
Musimy zainwestować w niepodległość tych państw i odciąć drogę nacjonalizmowi.
EnglishWe must invest in economic, democratic, social and educational stability.
Musi zainwestować w stabilizację gospodarczą, demokratyczną, społeczną i edukacyjną.
EnglishWe need to encourage Member States to invest more in developing their teaching staff.
Musimy zachęcić państwa członkowskie do większych inwestycji w rozwój ich nauczycieli.
EnglishSovereign wealth funds can invest strategically and can grow rapidly.
Fundusze państwowe mogą inwestować strategicznie i rozwijać się bardzo szybko .
EnglishWe should invest in strengthening coastal maritime transport, not weakening it.
Powinniśmy inwestować we wzmacnianie przybrzeżnego transportu morskiego, a nie osłabiać go.
EnglishMaybe that is an area where we could better invest the EUR 55 million.
Być może powinniśmy zainwestować te 55 milionów euro właśnie w tym obszarze.