«follow-up» на польском

EN

«follow-up» перевод на польский

volume_up
follow-up {прилаг.}
EN

follow-up {прилагательное}

volume_up
follow-up (также: additional, farther, subsequent, distal)
volume_up
dalszy {прил. м.р.}
Ważne jest to, że teraz widzimy ciąg dalszy.
recommended follow up measures to further investigate the safety of lumiracoxib.
zalecił działania uzupełniające w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa stosowania
The Council and the Commission should establish a follow-up mechanism.
Rada i Komisja powinny stworzyć mechanizm dalszych działań.
follow-up (также: control, monitoring)
volume_up
kontrolny {прил. м.р.}
When your experiment ends, you can apply the experimental changes, delete those changes or run a follow-up experiment.
Kiedy eksperyment dobiegnie końca, możesz zastosować zmiany, usunąć je lub przeprowadzić eksperyment kontrolny.
Clinical Success Rates at Follow up for SIOW patients with S. aureus
Wskaźnik skuteczności klinicznej i badania kontrolne u pacjentów z SIOW ze S. aureus
Longer term follow-up studies are ongoing (see section 5.1).
Prowadzone są badania kontrolne dotyczące dłuższego okresu (patrz punkt 5. 1).
follow-up (также: additional, supplemental, adjunctive, adscititious)
recommended follow up measures to further investigate the safety of lumiracoxib.
zalecił działania uzupełniające w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa stosowania
wiceprzewodnicząca Komisji. - Dziękuję za te ważne pytania uzupełniające.
Wnioski o doradztwo naukowe i działania uzupełniające
follow-up (также: confirmatory, corroborative)

Синонимы (английский) для "follow-up":

follow-up

варианты переводов в англо-польском словаре

to follow глагол
to be up to глагол
up прилагательное
up наречие
Polish
up предлог
to up глагол

английские примеры использования для "follow-up"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Englishrecommended follow up measures to further investigate the safety of lumiracoxib.
zalecił działania uzupełniające w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa stosowania
EnglishI would just like to follow up on the question asked by my colleague, Mr Evans.
Chciałbym tylko dodać coś do pytania zadanego przez mojego kolegę, pana posła Evansa.
EnglishResponse rates at the end of follow-up for the two studies are presented in Table 5.
Odsetki odpowiedzi pod koniec okresu obserwacji obu badań przedstawiono w tabeli 5.
Englishrecommended follow-up measures to further investigate the safety of parecoxib.
oceny bezpieczeństwa sercowo- naczyniowego oraz ciężkich reakcji skórnych.
EnglishThe Kaplan-Meier estimate for survival after 36-month follow-up is 68 %.
Estymator Kaplana- Meiera dla przeżycia po 36 miesiącach obserwacji wynosi 68 %.
EnglishThese findings showed reversibility over a follow-up period of 18 months.
Wyniki te wskazują na odwracalność w okresie obserwacji trwającym 18 miesięcy.
EnglishCommissioner, I would ask you to follow up, as you always do, on enforcement issues.
Pani komisarz! Apeluję do pani o podjęcie dalszych działań, jak zawsze pani to czyni.
EnglishFollow-up measures will be considered when the full assessment is completed in 2010.
Nad kolejnymi działaniami zastanowimy się po przeprowadzeniu pełnej oceny w 2010 roku.
EnglishThere is a need for enhancing political and technical follow-up to EU EOMs.
Należy położyć również nacisk na powyborcze działania polityczne i kwestie techniczne.
EnglishWe will follow up all these elements in implementing the European action plan.
Będziemy uwzględniać wszystkie te aspekty w ramach wdrażania europejskiego planu działań.
EnglishIn order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.
Aby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.
EnglishLet me also say a couple of things about the follow-up to this report.
Pozwolę sobie także wygłosić kilka uwag na temat kontynuacji tego sprawozdania.
EnglishThis sends a clear signal to the Commission on the follow-up to the Green Paper.
Jest to dla Komisji wyraźny sygnał dotyczący dalszych działań po publikacji zielonej księgi.
EnglishDo not worry, however, we will have those concerned follow up this matter.
Proszę się jednak nie martwić, zlecimy zainteresowanym stronom zajęcie się tą kwestią.
EnglishFollow-up of patients is continuing in order to provide additional data.
Kontynuowana jest dalsza obserwacja pacjentów w celu dostarczenia dodatkowych danych.
EnglishTherefore, we are in full support of this and are now trying to follow up this strategy.
A zatem udzielamy temu pełnego poparcia i obecnie próbujemy kontynuować tę strategię.
English. - Thank you for these important follow-up questions.
wiceprzewodnicząca Komisji. - Dziękuję za te ważne pytania uzupełniające.
EnglishUpon discontinuation, lesions tended to reappear at 4 weeks follow-up.
Po zaprzestaniu leczenia zmiany zwykle powracały w okresie 4- tygodniowej kontroli.
EnglishA general reversal of these trends was noted during the 6 months follow-up post treatment.
Ogólną zmianę tej tendencji obserwowano w czasie 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.
EnglishUnfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
Niestety, rząd USA nie zdołał wywiązać się ze swojego zobowiązania.