«finite» на польском

EN

«finite» перевод на польский

volume_up
finite {прилаг.}
EN

finite {прилагательное}

volume_up
finite (также: hidebound, limited, obtuse, reduced)
volume_up
ograniczony {прил. м.р.}
The soil is a finite and non-renewable natural resource.
Gleba stanowi ograniczone i trudnoodnawialne bogactwo przyrodnicze.
Ale zasoby tej planety są ograniczone.
We recognize this is a finite resource, and it's simply crazy to do this, to put a liter and a half of petrol in the trash every time you get a package.
Wiemy, że to surowiec ograniczony i szaleństwem jest wyrzucanie 1,5 litra benzyny zawsze, kiedy dostaniemy paczkę.
finite (также: consummate, finished, out-and-out, unmitigated)
volume_up
skończony {прил. м.р.}
But fortunately there is a finite size that you can see, and that's known as the Schwarzschild radius.
Na szczęście istnieje skończona obserwowalna wielkość - promień Schwarzschilda.
We must also make people aware that the capacity of current alternative energy sources is finite.
Musimy również uświadamiać ludzi, że wydajność obecnych alternatywnych źródeł energii jest skończona.
The density of matter is finite, and we have a chance of a consistent set of equations that can describe the whole process.
Gęstość materii jest skończona i mamy szansę na logiczny zestaw równań, który może opisać cały proces.

английские примеры использования для "finite"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThere's a finite region of space that we have access to, surrounded by a horizon.
Mamy dostęp do ograniczonej części przestrzeni, otoczonej horyzontem.
EnglishWe've got to wake up to the fact that we don't have any more and that this is a finite planet.
Musimy zrozumieć, że nie mamy nic więcej i że ta planeta ma swoje granice.
EnglishBut fortunately there is a finite size that you can see, and that's known as the Schwarzschild radius.
Na szczęście istnieje skończona obserwowalna wielkość - promień Schwarzschilda.
EnglishSecondly, the structural dependency of the euro area on finite resources must be brought to an end.
Po drugie, należy położyć kres strukturalnej zależności strefy euro od ograniczonych zasobów.
EnglishAnd so, this whole thing has struck me as exciting to be here, because life is finite.
Wszystko to, według mnie, sprawia, że fascynującą sprawą jest być tutaj, ponieważ życie nie trwa wiecznie.
EnglishIt makes no distinction between consumption of finite resources and impact on climate.
Nie dokonuje rozróżnienia między konsumpcją zasobów, które mogą zostać wyczerpane i oddziaływaniem na klimat.
EnglishMeanwhile, for all intents and purposes, space looks finite to us.
W rzeczywistości jednak obserwujemy ograniczoną przestrzeń.
EnglishThe soil is a finite and non-renewable natural resource.
Gleba stanowi ograniczone i trudnoodnawialne bogactwo przyrodnicze.
EnglishWe must also make people aware that the capacity of current alternative energy sources is finite.
Musimy również uświadamiać ludzi, że wydajność obecnych alternatywnych źródeł energii jest skończona.
English. - (DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, fossil fuels are finite.
sprawozdawczyni. - (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Paliwa kopalne są ograniczone.
EnglishThis programme is a significant step in ensuring the efficient and optimal use of this finite resource.
Program stanowi znaczący krok ku zapewnieniu efektywnego i optymalnego wykorzystania tego ograniczonego zasobu.
EnglishThe density of matter is finite, and we have a chance of a consistent set of equations that can describe the whole process.
Gęstość materii jest skończona i mamy szansę na logiczny zestaw równań, który może opisać cały proces.
EnglishSo even though the universe lasts forever, there's only a finite number of things that can possibly happen in the universe.
Mimo, że wszechświat będzie trwał wiecznie, jest tylko skończona liczba zdarzeń, które mogą mieć w nim miejsce.
EnglishEnergy efficiency is vitally important as regards environmental sustainability and as regards conserving finite resources.
Efektywność energetyczna ma podstawowe znaczenie dla trwałości środowiska naturalnego i ochrony ograniczonych zasobów.
EnglishBut this planet has finite resources.
EnglishIt's the finite resource that we're spending while we're on this earth.
A jednak wydaje się, że powinny się liczyć, że przecież każdy z tych momentów to nasze życie, ograniczone źródło, które wyczerpujemy podczas swojej egzystencji.
EnglishWater is a finite resource.
EnglishSpace may be finite or infinite, but because the universe is accelerating, there are parts of it we cannot see and never will see.
Przestrzeń może być ograniczona lub nie, ale ponieważ wszechświat przyspiesza, to są części, których nie możemy zobaczyć. i nigdy nie zobaczymy.
EnglishEven though it has delivered many benefits, it is based on a crazy idea -- the crazy idea being that we can have infinite growth on a finite planet.
Mimo wielu płynących z niego korzyści, oparty jest na idei, idei bardzo szalonej, że możemy mieć nieograniczony wzrost na ograniczonej planecie.
EnglishWe know that fishery resources are finite and that intensive fishing means there is no time for the exploited populations to reproduce in sufficient numbers.
Wiemy, że zasoby ryb są ograniczone i że intensywne połowy oznaczają brak czasu na odtworzenie wystarczającej liczebności odławianych populacji.