«to dispense» на польском

EN

«to dispense» перевод на польский

EN

to dispense [dispensed|dispensed] {глагол}

volume_up
volume_up
zrealizować {глаг. сов.}
to dispense (также: to administer, to deal, to give, to provide)
volume_up
dawać [daję|dawałbym] {глаг. несов.}
to dispense (также: to draw up, to make, to make out, to order)
It is recommended that the pharmacist reconstitutes CellCept oral suspension for you prior to dispensing.
Zalecane jest, aby zawiesina doustna leku CellCept była sporządzona przez farmaceutę bezpośrednio przed przekazaniem leku pacjentowi.
to dispense (также: to give, to grant, to pay, to provide)
to dispense (также: to subdivide)
to dispense (также: to distend, to give away, to give out, to hand out)
volume_up
rozdać {глаг. сов.}

английские примеры использования для "to dispense"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishDo not open the sachet and do not dispense such an IONSYS system to a patient.
Nie należy otwierać saszetki i nie należy wydawać takiego systemu IONSYS pacjentowi.
EnglishMr President we have only a minute so I shall dispense with the pleasantries.
Panie przewodniczący! Mamy tylko minutę, zatem daruję sobie uprzejmości.
EnglishDo not open the sachet and do not dispense that IONSYS system to a patient.
Nie otwierać saszetki i nie wydawać takiego systemu IONSYS pacjentowi.
EnglishThree measuring spoons dispense 1 g, 150 mg and 100 mg of betaine anhydrous.
Trzy miarki do odmierzania 1 g, 150 mg i 100 mg bezwodnej betainy.
EnglishThree dosing spoons are provided which dispense 0.95 g, 2.9 g or 8.6 g of sodium phenylbutyrate.
Dołączono trzy łyżeczki do dozowania leku, odmierzające 0, 95 g, 2, 9 g lub 8, 6 g fenylomaślanu sodu.
EnglishThree measuring spoons are provided which dispense either 100 mg, 150 mg or 1 g of betaine anhydrous.
W opakowaniu znajdują się trzy miarki służące do odmierzania 100 mg, 150 mg lub 1 g bezwodnej betainy.
EnglishRussian citizens do not have any confidence in their own courts, which only rarely dispense justice.
Rosyjscy obywatele nie mają żadnego zaufania do swoich własnych sądów, które rzadko wymierzają sprawiedliwość.
EnglishWe need to dispense with the 'cherry picking' mentality.
EnglishDispense the solution with the measuring cup provided, or for doses less than 10 ml, dispense with a syringe.
Roztwór należy odmierzać używając dołączonej miarki lub stosując strzykawkę dla objętości mniejszych niż 10 ml.
EnglishDispense directly into mouth and swallow.
EnglishWhat I want is to ask you whether we still have the right today to dispense with any forms of pressure other than sanctions.
Pragnę natomiast zapytać Panią, czy mamy jeszcze dzisiaj prawo zamiast sankcji stosować jakiekolwiek formy nacisku?
EnglishAnd so I made him a golden typewriter through which he could dispense his commands to nephews and nieces around the world as an email.
Zrobiłam dla niego złotą maszynę do pisania, przez którą mógł wydawać polecenia siostrzeńcom na całym świecie, przez e-mail.
EnglishAsk your doctor to note the ingredients of the medicine and their dosage – this will help the local chemist to dispense the right medicine.
Poproś lekarza o zapisanie składników leku i opisanie jego dawkowania – to pomoże miejscowemu aptekarzowi wydać Ci właściwy lek.
EnglishIn order to combat this insecurity we must change tack and dispense with the laissez-faire methods and ideologies which brought it about.
Aby zwalczać ten brak bezpieczeństwa, musimy zmienić taktykę i pozbyć się leseferyzmu, jego metod i ideologii, które są tego przyczyną.
EnglishEven if it had perhaps been possible to dispense with the whole legislative text, there are practically no contrary interests left.
Nawet gdyby istniała możliwość obycia się bez całego tekstu legislacyjnego, to i tak w praktyce nie miałyby miejsca żadne sprzeczne interesy.
EnglishOf course, this means that, if one million European citizens wish to dispense with the Strasbourg site, that desire too must be heeded.
Oczywiście oznacza to, że jeśli milion europejskich obywateli zechce zrezygnować ze Strasburga, to to życzenie również trzeba będzie rozważyć.
EnglishA majority in the Committee on Agriculture and Rural Development agreed to mobilise EUR 500 million and dispense with the national cofinancing.
Większość w parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodziła się na uruchomienie 500 milionów euro i zwolnienie ze współfinansowania krajowego.
EnglishWe could dispense with a convention if this were merely a technical issue, in other words if we had agreed on the principle of compliance with the Treaties.
Moglibyśmy zrezygnować z konwentu, gdyby była to kwestia jedynie techniczna, innymi słowy jeśli uzgodnilibyśmy zasadę zgodności z traktatami.
EnglishHowever, at this very crucial time, it would be incomprehensible and inappropriate for the Union to dispense with its special envoy for the Middle East.
W tym decydującym momencie, byłoby jednak czymś niezrozumiałym i niewłaściwym, by Unia rezygnowała ze swego specjalnego wysłannika na Bliski Wschód.
EnglishThis will ensure that all doctors and pharmacists who will prescribe or dispense the medicine are provided with information packs for healthcare workers and patients.
2/ 3 przepisujący lek oraz farmaceuci wydający lek będą dysponować pakietami informacyjnymi dla pracowników służby zdrowia i pacjentów.