«carry-out» на польском

EN

«carry-out» перевод на польский

volume_up
carry-out {имя существительное}
EN

carry-out {имя существительное}

volume_up
1. пищевая промышленность, американский английский
carry-out

варианты переводов в англо-польском словаре

carry имя существительное
Polish
to carry глагол
out имя существительное
Polish
out наречие
out междометие
Polish
to out глагол
Polish

английские примеры использования для "carry-out"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Englishit may carry out any other financial operation linked with its objectives.
może dokonywać wszelkich innych operacji finansowych powiązanych z jego celami.
EnglishRight now, then, we have to tighten up the laws and then carry out better controls.
Więc już teraz musimy uściślić przepisy, a dopiero potem wprowadzić lepszą kontrolę.
EnglishHow will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
W jaki sposób możliwe będzie przeprowadzanie skutecznych kontroli praw rodzicielskich?
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
W zamian musimy kontynuować prace w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.
EnglishThe Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.
Agencja wykonuje swoje działania, w miarę potrzeby, w powiązaniu z Komisją.
EnglishTherefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
Dlatego wykonajmy tę pracę, a jednocześnie pracujmy nad lepszym scenariuszem.
EnglishEvidently, the European Union must carry out a political assessment of the sanctions.
Najwyraźniej istnieje konieczność, aby Unia Europejska dokonała oceny swoich sankcji.
EnglishWe want it to remain in place and we also want it to be able to carry out its tasks.
Chcemy, żeby w dalszym ciągu funkcjonował i mógł realizować swoje zadania.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Szpitale przeprowadzające przeszczepy nie mają wybudowanych ambulatoriów.
EnglishThe Commission immediately asked the ECDC to carry out a scientific assessment.
Komisja niezwłocznie zwróciła się do ECDC o wykonanie oceny naukowej.
EnglishWe needed to carry out a very thorough impact assessment and that is about to be concluded.
Musimy dokonać bardzo dokładnej oceny wpływu, która niedługo ma się zakończyć.
EnglishWe still have a lengthy path ahead of us and more reforms to carry out.
Wciąż jeszcze długa droga przed nami i mamy jeszcze do przeprowadzenia wiele reform.
EnglishTo ensure this, it should be made possible to carry out checks on funding.
W celu zapewnienia przejrzystości należy umożliwić kontrole finansowania.
EnglishI call on the Czech Presidency to carry out the resolve expressed in the Prague declaration.
Wzywam prezydencję czeską do realizacji dążenia wyrażonego w deklaracji praskiej.
EnglishMr President, a national programme has been approved to carry out those reforms.
Panie przewodniczący! Zatwierdzono krajowy program pozwalający na przeprowadzenie tych reform.
EnglishHowever, as a group we regret that we had to carry out this work under massive time pressure.
Żałujemy jednak, jako grupa, że musieliśmy pracować pod tak ogromną presją czasu.
EnglishIndeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
W istocie mamy prawo do przeprowadzenia tej procedury; przysługuje nam ono z mocy traktatów.
EnglishIt is a crime on the UN's part to fail to carry out its direct mission.
To przestępstwo, że ONZ zaniechała wykonywania swojej bezpośredniej misji.
EnglishThis means three years to look into a subject and another three years to carry out studies.
Oznacza to trzy lata przyglądania się sprawie i kolejne trzy lata prowadzenia badań.
EnglishYet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.
Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.