EN annoyed
volume_up
{прилагательное}

annoyed (также: bad-tempered, edgy, exasperated, irritated)
volume_up
zirytowany {прил. м.р.}
And so, I said -- I was annoyed -- I said, "What are you doing?
Więc powiedziałem -- byłem zirytowany -- powiedziałem "Co ty robisz?
annoyed (также: exasperated, ill-tempered, irritated, peevish)
volume_up
poirytowany {прил. м.р.}
annoyed (также: crestfallen, disconsolate, distraught)
volume_up
strapiony {прил. м.р.}
annoyed
volume_up
rozrażniony {прил. м.р.}
annoyed (также: adverse, angry, bad, erroneous)
volume_up
zły {прил. м.р.}
annoyed (также: agitated, angry, excited, mad)
volume_up
zdenerwowany {прил. м.р.}
annoyed (также: angry, irritated, mad, peeved)
volume_up
podirytowany {прил. м.р.}

Синонимы (английский) для "annoyed":

annoyed

английские примеры использования для "annoyed"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishYour users care about your community and are annoyed by spam too.
Twoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.
English(BG) Mr President, Commissioner, Mr Posselt's statement has annoyed me.
(BG) Panie przewodniczący, pani komisarz! Oświadczenie pana posła Posselta mnie zirytowało.
EnglishThey almost treated you with suspicion rather than welcoming you, which annoyed many people.
Zamiast witać nas z radością, witano nas podejrzliwie, co było irytujące dla wiele osób.
English(GA) I am most annoyed that interpreting is not available!
(GA) Jestem bardzo zirytowana, że tłumaczenie nie jest dostępne!
EnglishMany of the citizens of Europe were annoyed about this.
Wielu obywateli Europy wyrażało rozczarowanie takim obrotem spraw.
EnglishAs far as the Economic Recovery Plan is concerned, I must say that I am really annoyed with the Commission.
Jeżeli idzie o europejski plan naprawy gospodarczej, muszę przyznać, że doprawdy martwią mnie poczynania Komisji.
EnglishJN: And how can you avoid being annoyed by her?
EnglishSo it comes in handy to not be annoyed by her.
EnglishUsually, when we feel annoyed, hatred or upset with someone, or obsessed with something, the mind goes again and again to that object.
Gdy czujemy nienawiść, zdenerwowanie lub irytację, albo coś nas dręczy, cały czas wracamy do tego myślą.
EnglishHence we are already very annoyed that it is taking the European Commission so long to revise the Toys Directive.
Dlatego już teraz czujemy się bardzo urażeni, że prowadzona przez Komisję Europejską rewizja dyrektywy w sprawie zabawek trwa tak długo.
EnglishI was rather annoyed by what our fellow Member Mr Kaczmarek has just said, and that is why I am not going to read my paper.
Zdenerwowało mnie trochę to, co powiedział właśnie poseł Kaczmarek i dlatego właśnie nie przeczytam tekstu mojego wystąpienia.
EnglishHowever, I was annoyed about the many occurrences of self-interested nationalism which unfortunately are also reflected in this report.
Irytowały mnie jednak liczne przypadki narodowego egoizmu, które niestety znalazły swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu.
EnglishAnd actually, till I was 34, I always annoyed and irritated people with whistling, because, to be honest, my whistling is a kind of deviant behavior.
Do wieku 34-ech lat wszystkich irytowałem swoim gwizdem. ~~~ Szczerze mówiąc mój gwizd jest nieco nietypowym zachowaniem.
EnglishIn view of, shall we say, this solemn moment, we, as you know, were annoyed about the definition of testing in the REACH implementing regulation.
W świetle tej podniosłej chwili jesteśmy, jak państwo wiedzą, zirytowani definicją testowania zawartą w przepisach wykonawczych REACH .
EnglishIn fact, the main beneficiaries would have been the major importers, who are naturally annoyed by any attempt to curb their abusive practices.
W rzeczywistości głównymi beneficjentami byliby najwięksi importerzy, którzy są oczywiście zdenerwowani każdą próbą ograniczenia swoich bezprawnych praktyk.
EnglishFor this reason, we are very annoyed by the signals coming from the Commission which include proposals for social programmes without the support of structural funding.
W związku z tym jesteśmy bardzo poirytowani dochodzącymi z Komisji sygnałami, iż proponuje się między innymi, by programy społeczne nie były dofinansowywane ze środków strukturalnych.
EnglishI am taking the floor because I am annoyed by the blatant attempts to use the case of Bulgaria and Romania to resolve internal problems and to respond to internal fears.
Zabieram głos, ponieważ jestem zirytowana rażącymi próbami wykorzystania przypadku Bułgarii i Rumunii do rozwiązania wewnętrznych problemów oraz jako odpowiedzi na wewnętrzne obawy.
EnglishThe way in which proposals for improvements have been brushed aside, mostly under pressure from the Council, for the sake of reaching agreement at first reading has greatly annoyed me.
Sposób w jaki propozycje ulepszeń zostały odłożone na bok, głównie pod naciskiem Rady, w celu szybszego dojścia do porozumienia w pierwszym czytaniu wzbudził moje podenerwowanie.