«to aggravate» на польском

EN

«to aggravate» перевод на польский

EN to aggravate
volume_up
[aggravated|aggravated] {глагол}

to aggravate (также: to annoy, to irritate, to perturb, to upset)
volume_up
zdenerwować {глаг. сов.}
to aggravate
volume_up
pogorszyć {глаг. сов.}
Excessive requirements would simply aggravate the situation.
Przesadne wymogi po prostu pogorszą sytuację.
In addition, the effects of these natural hazards can be aggravated, notably by land movements and tsunamis.
Skutki tych zagrożeń naturalnych mogą w dodatku pogorszyć przede wszystkim ruchy terenu i tsunami.
5 Upon treatment with antidepressants in general, anxiety and insomnia (which may be symptoms of depression) can develop or become aggravated.
Zwykle podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych niepokój i bezsenność (które mogą być objawami depresji) mogą się rozwinąć lub pogorszyć.
to aggravate (также: to gall, to nettle, to work up, to frustrate)
volume_up
zirytować {глаг. сов.}

английские примеры использования для "to aggravate"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishEntacapone may aggravate levodopa-induced orthostatic hypotension.
Entakapon może nasilać niedociśnienie ortostatyczne wywołane podawaniem lewodopy.
EnglishTo aggravate the situation, Canada has reduced production following heavy rainfall this summer.
Na domiar złego Kanada zmniejszyła produkcję na skutek ogromnych opadów deszczu latem bieżącego roku.
EnglishExcessive requirements would simply aggravate the situation.
EnglishHypertension, hypertension aggravate d
EnglishDo we really wish to aggravate the situation?
EnglishHow then should we understand the claim that holding a referendum in Portugal would aggravate the risks of the Treaty not entering into force?
Jak zatem powinniśmy rozumieć twierdzenie, że rozpisanie referendum w Portugalii zwiększy ryzyko braku wdrożenia traktatu?
EnglishWe must not aggravate the situation by adopting a resolution which will definitely be regarded as unsatisfactory by the parties involved.
Nie wolno nam pogarszać tej sytuacji, przyjmując rezolucję, która zostanie bez wątpienia uznana za niezadowalającą przez strony konfliktu.
EnglishThat would only aggravate the situation in those countries, which already accommodate 70% of the 59 million people in the world who lost their jobs in 2009.
Doprowadziłby to jedynie do pogorszenia sytuacji w krajach, w których żyje już 70 % z 59 milionów osób, które straciły pracę w 2009 roku.
EnglishThe regime's repression and disregard for the rights of its own citizens can only aggravate the situation, and this may unfortunately lead to bloodshed.
Represje i brak poszanowania praw obywateli własnego kraju doprowadzić może jedynie do zaognienia sytuacji, co niestety prowadzić może do rozlewu krwi.
EnglishShifting policies towards tax harmonisation or a common consolidated tax base will only further aggravate the gaps in economic development and hamper cohesion.
Zmiany w kierunku harmonizacji podatkowej lub wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania pogłębią tylko przepaść w rozwoju gospodarczym, szkodząc spójności.
EnglishAutonomic neuropathy may be related to bortezomib or bortezomib may aggravate an underlying condition such as diabetic or amyloidotic neuropathy.
Neuropatia układu autonomicznego może być związana z podawaniem bortezomibu albo bortezomib może nasilać już istniejące schorzenie, takie jak neuropatia cukrzycowa lub amyloidowa.
EnglishLast year, Estonia had to cut the budget three times and shrink public sector expenses, and further cuts will aggravate the already serious social situation.
Estonia musiała w ubiegłym roku trzy razy zmniejszać budżet i ograniczać wydatki sektora publicznego, a dalsze cięcia jeszcze bardziej pogorszą i tak już poważną sytuację społeczną.
EnglishIn truth, most have simply succeeded in creating electoral imbalances that only serve to aggravate the problems, which really do not need this if they are to be tackled effectively.
W rzeczywistości, wielu udało się po prostu stworzyć nierównowagę wyborczą, która prowadzi do niepotrzebnego zaostrzenia problemów, zamiast do ich rozwiązania.
EnglishWe have to do everything possible to guard this common area comprehensively so that illegal migrants, who aggravate the security situation in the Member States, cannot get in.
Musimy robić wszystko, aby wszechstronnie strzec tego wspólnego obszaru, żeby nie mieli tu wstępu nielegalni imigranci, którzy zagrażają bezpieczeństwu w krajach członkowskich.
EnglishIcatibant has been shown to aggravate induced cardiac ischemia in several non-clinical models, although a detrimental effect has not consistently been shown in acute ischemia.
W kilku modelach nieklinicznych wykazano, że ikatybant nasila indukowane niedokrwienie serca, choć nie wykazano w sposób spójny szkodliwego działania w przebiegu ostrego niedokrwienia.
EnglishThis could have very serious consequences on the territorial distribution of health personnel and aggravate what are already very precarious situations in certain Member States.
Może to mieć bardzo poważne konsekwencje dla terytorialnego rozmieszczenia personelu i skutkować pogorszeniem się już i tak niebezpiecznej sytuacji w niektórych państwach członkowskich.