«rigour» на нидерландском

EN

«rigour» перевод на нидерландский

volume_up
rigour {имя существительное}
EN

rigour {имя существительное}

volume_up
It is now up to us to take the initiative and confront them with all the rigour of the law.
Op dit punt is het nu onze taak verdere initiatieven te nemen om die lieden met de volledige hardheid van de wet tegemoet te treden.
The Labour government’ s response, with an appropriate combination of rigour in public security and dialogue with the people, was the right one.
De manier waarop de Labourregering reageerde, was juist: een adequate combinatie van hardheid wat de openbare veiligheid aangaat en dialoog met het volk.
rigour (также: rigor, stiffness)
rigour (также: severity, sterness)
And again I associate myself with the full force and rigour of Mrs Reding's comments.
Ik sluit me ook hier aan bij de opmerkingen van mevrouw Reding in al hun kracht en strengheid.
The Union budget should observe the same degree of rigour as those of the Member States.
In de begroting van de Unie dient dezelfde strengheid aan de dag te worden gelegd als in de begrotingen van de lidstaten.
In conclusion, I feel that the Commission's watchwords must be rigour, discipline and proper collaboration.
Tot slot denk ik dat de Commissie zich zal moeten laten leiden door de volgende beginselen: strengheid, discipline en goede samenwerking.
rigour (также: severity, sterness)

Синонимы (английский) для "rigour":

rigour

английские примеры использования для "rigour"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWhat is certain, in this case, is that budgetary rigour is required of the legislator.
Wat wel zeker is, is dat de wetgever blijk moet geven van begrotingsdiscipline.
EnglishAlong with elements of rigour, the 1997 Community budget will have a sharper profile.
Naast de discipline zal de gemeenschapsbegroting 1997 ook scherper afgebakend zijn.
EnglishBravo for political courage, democratic rigour and confidence in the Constitution.
Bravo voor de politieke moed, de democratische striktheid en het vertrouwen in de Grondwet.
EnglishThe agreement holds in two ways: by means of rigour and flexibility.
Dit akkoord kan in twee begrippen worden samengevat: bezuiniging en soepelheid.
EnglishAlong with budgetary rigour there needs to be investment in the future.
Samen met budgettaire soberheid zijn er investeringen in de toekomst nodig.
EnglishThis climate of budgetary rigour cannot be ignored at Community level either.
Ook op het niveau van de Gemeenschap is er een duidelijk klimaat van budgettaire soberheid.
EnglishThe issue of budgetary rigour is referred to time and time again.
Steeds weer wordt er gesproken over het vraagstuk van de begrotingsdiscipline.
EnglishHaving said that, the principle of budgetary rigour can be developed further in every area.
Dit principe van begrotingsdiscipline kan echter op alle terreinen worden doorgevoerd.
EnglishThe prices package seems acceptable in the current context of strict budgetary rigour.
Het prijzenpakket lijkt aanvaardbaar in de huidige context van strikte begrotingsdiscipline.
EnglishThe precautionary principle must be used with the utmost rigour in matters of foodstuffs!
Op levensmiddelengebied moet het voorzorgsbeginsel dus zo streng mogelijk worden toegepast!
EnglishThe 1997 Community budget contains important elements of rigour.
De gemeenschapsbegroting voor 1997 bevat belangrijke disciplinaire aspecten.
EnglishHow can we stand up to the Committee on Budgets ' demand for rigour in these circumstances?
Hoe kunnen we zo weerwerk bieden aan de besparingen die de Begrotingscommissie ons oplegt?
EnglishBut does the Council's proposal really represent financial rigour?
Maar worden er in het voorstel van de Raad werkelijk besparingen bereikt?
EnglishThis planned rigour amounts to sacrificing the future, which is not acceptable.
Als gevolg van deze geprogrammeerde discipline wordt de toekomst opgeofferd en dat is onaanvaardbaar.
EnglishIf everything is stupid, the very rigour of this budget is stupid.
Als alles dom is, dan is ook het rigide karakter van deze begroting dom.
EnglishFirst, and this applies to all the budgets, budgetary rigour.
Ten eerste, en dat geldt voor alle begrotingen: een zuinig bestedingsbeleid.
EnglishFor all their necessary rigour, glaring errors do still occur.
Ondanks die striktheid komt men echter telkens weer fouten op het spoor.
EnglishLadies and gentlemen, if rigour in accounting is demanded, it should be so from the outset.
Waarde collega's, als boekhoudkundige accuratesse vereist is, is zij dat vanaf het eerste begin.
EnglishOur actions should be characterised by responsibility and rigour.
Verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid zijn de begrippen die ons handelen dienen te bepalen.
EnglishThe actual rigour of the 1997 budget will therefore only be established during its execution.
De feitelijke discipline van de begroting 1997 zal derhalve pas tijdens de uitvoering blijken.