«maritime transport» на нидерландском

EN

«maritime transport» перевод на нидерландский

volume_up
maritime transport {имя существительное}

EN maritime transport
volume_up
{имя существительное}

maritime transport (также: maritime traffic, sea transport)
volume_up
zeevervoer {het}
In the current legal context, maritime transport yields good results.
Binnen de huidige juridische context behaalt het zeevervoer goede resultaten.
Het klopt dat het zeevervoer behoefte heeft aan gerichte, specifieke hervormingen.
It is precisely for this reason that we need strict controls in the maritime transport sector.
Juist daarom hebben wij een strikte regelgeving voor het zeevervoer nodig.

варианты переводов в англо-нидерландском словаре

maritime прилагательное
transport имя существительное
to transport глагол

английские примеры использования для "maritime transport"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishSo we have very rich maritime transport, but we also have unemployed seafarers.
Maritiem vervoer is erg winstgevend, maar toch zijn vele zeevarenden werkloos.
EnglishThe world pays the price for keeping maritime transport artificially cheap.
De wereld betaalt de prijs voor het kunstmatig goedkoop houden van transport over zee.
EnglishWe know only too well the pressure of competition in maritime transport.
Wij weten maar al te goed hoe scherp de concurrentie in de koopvaardij is.
EnglishThis was the case in the Community guidelines on state aid to maritime transport.
Dit was het geval met de communautaire richtsnoeren inzake overheidssteun aan de scheepvaart.
EnglishIt will apply to such areas as maritime cargo transport and logistics.
De overeenkomst wordt toegepast op het vrachtvervoer over zee, de logistiek enzovoort.
EnglishFirstly, we will be implementing a European system of maritime transport inspection.
In de eerste plaats is het de bedoeling een Europees controlesysteem voor de scheepvaart op te zetten.
EnglishBut, ladies and gentlemen, Rapporteur, one does not improve maritime transport through reductions.
Maar, dames en heren, mijnheer de rapporteur, de scheepvaart wordt niet verbeterd door verminderingen.
EnglishIt underlines the broad importance of maritime transport.
Daarmee wordt het brede belang van de scheepvaart onderstreept.
EnglishThe same applies to liability for maritime transport.
Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid voor vervoer over water.
EnglishMaritime transport is of vital importance to Portugal, given our significant coastal area.
-- Vervoer over zee is voor Portugal van cruciaal belang, aangezien ons land over een uitgestrekte kust beschikt.
EnglishWe have global maritime transport and we have local maritime transport, and there is a connection between the two.
Er is de wereldscheepvaart en de lokale scheepvaart, maar beide zijn met elkaar verbonden.
EnglishLocal maritime transport supplies global maritime transport.
EnglishMaritime transport and therefore ports play a vital role in terms of both people and goods.
De betekenis van de zeevaart en daarmee van de havens is zeer groot, zowel voor personen als voor het goederenvervoer.
EnglishThe collapse of the maritime transport sector in recent decades throughout Europe has been notorious.
Het is alom bekend dat de sector maritiem vervoer in de afgelopen decennia in heel Europa is achteruitgegaan.
EnglishWe have adopted them and we are on the point of adopting them in the field of maritime transport.
Wij hebben reeds dergelijke maatregelen aangenomen en staan op het punt om dat nu ook in de zeevaartsector te doen.
EnglishObjective 9 concerning transport and maritime security is of particular importance at the moment.
Op het ogenblik is doelstelling 9, met betrekking tot het vervoer en de veiligheid op zee, een van de belangrijkste.
EnglishMaritime transport also has a less damaging impact on the environment than other forms of transport.
Het is ook een feit dat het vervoer over zee gemakkelijker aan het milieu kan worden aangepast dan ander vervoer.
EnglishThis goes for all sectors of maritime transport.
EnglishCommunity guidelines already exist in this area - for example, on aid to maritime transport links.
Er bestaan ter zake reeds communautaire richtsnoeren, bijvoorbeeld inzake steun voor maritieme transportverbindingen.
EnglishAlthough this will entail higher costs for maritime transport, I still support the proposal.
Dat betekent weliswaar meer kosten voor de zeevaart, maar dat verandert niets aan mijn standpunt - ik steun deze richtlijn.