«maritime» на нидерландском

EN

«maritime» перевод на нидерландский

volume_up
maritime {прилаг.}
EN

maritime {прилагательное}

volume_up
maritime (также: sea, of the sea)
volume_up
maritiem {прилаг.}
the development of a coordinated maritime policy at European level;
ontwikkelen van een afgestemd maritiem beleid op Europees niveau,
I therefore support the initiatives for a European maritime platform.
Ik steun dan ook de initiatieven voor een Europees maritiem platform.
So we have very rich maritime transport, but we also have unemployed seafarers.
Maritiem vervoer is erg winstgevend, maar toch zijn vele zeevarenden werkloos.
maritime (также: naval, sea, oceangoing, of the sea)
volume_up
zee- {прилаг.}
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Dit opleidingsniveau is zeker een belangrijke factor voor de veiligheid op zee.
Europe is doing something about maritime safety and the prevention of pollution.
Europa doet iets aan de veiligheid op zee en voor het voorkomen van milieuvervuiling.
It will apply to such areas as maritime cargo transport and logistics.
De overeenkomst wordt toegepast op het vrachtvervoer over zee, de logistiek enzovoort.

Синонимы (английский) для "maritime":

maritime

английские примеры использования для "maritime"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishLike him, we believe in a vibrant maritime industry for the whole of Europe.
Zoals hij geloven wij in een krachtige maritieme industrie voor geheel Europa.
EnglishThe effects on employment will not, however, be confined to the maritime sector.
De gevolgen voor de werkgelegenheid zullen echter niet tot de zeevaart beperkt blijven.
EnglishI believe that this would make maritime environmental protection much more effective.
Ik denk dat het mariene milieu op die manier veel doelmatiger beschermd zou worden.
EnglishLet me explain: we set up international agreements in the maritime sector, for example.
Wij sluiten bijvoorbeeld internationale overeenkomsten af in de maritieme sector.
EnglishOur priorities for a policy on ports and maritime infrastructure are as follows:
Dit zijn onze aandachtspunten inzake een beleid voor havens en maritieme infrastructuur:
EnglishThis is hard to understand, since, after all, Galileo is important to maritime safety.
Dit is onbegrijpelijk omdat net GALILEO van belang is voor de maritieme veiligheid.
EnglishNevertheless, there is still a long way to go to improve maritime safety.
We hebben op het gebied van maritieme veiligheid echter nog een lange weg te gaan.
EnglishWe must act as a catalyst in this crucial issue of maritime pollution.
In het belangrijke dossier van de zeevervuiling moeten wij de anderen aansporen.
EnglishWe think that extending cooperation to neighbouring maritime countries is a good idea.
Uitbreiding van de samenwerking met de naburige kuststaten lijkt ons een goede zaak.
EnglishAs I said before, this is supplemented by increased controls of maritime traffic.
Zoals gezegd wordt dat aangevuld met een verscherpte controle van het scheepvaartverkeer.
EnglishNonetheless, there are many maritime areas between which links are already established.
Desalniettemin zijn er veel maritieme gebieden waartussen al banden bestaan.
EnglishOver the last decade, this has been observed by the UN's maritime body, the IMO.
Dit is de afgelopen tien jaar gesignaleerd door de IMO, de maritieme organisatie van de VN.
EnglishI think it makes sense to make a start on maritime safety by setting up an agency.
Ik vind een agentschap als eerste aanzet voor meer veiligheid in de zeevaart zeer zinvol.
EnglishThe third point concerns aquaculture and the implications on the maritime environment.
Een derde punt is de aquacultuur en de gevolgen voor het maritieme milieu.
EnglishThere is still, however, much to be done to improve maritime safety.
Er moet echter nog veel worden gedaan om de veiligheid van schepen te verbeteren.
EnglishIt reveals a real sharp contrast to the progress that was made in the maritime sector.
Dit vormt een schril contrast met de vooruitgang die in de maritieme sector is geboekt.
EnglishWe know only too well the pressure of competition in maritime transport.
Wij weten maar al te goed hoe scherp de concurrentie in de koopvaardij is.
EnglishIn the current legal context, maritime transport yields good results.
Binnen de huidige juridische context behaalt het zeevervoer goede resultaten.
EnglishThis was the case in the Community guidelines on state aid to maritime transport.
Dit was het geval met de communautaire richtsnoeren inzake overheidssteun aan de scheepvaart.
EnglishWe therefore call on the Member States to make a real commitment to maritime safety.
Wij verwachten dus van de lidstaten dat ze zich echt voor de maritieme veiligheid inzetten.