EN

concerning {предлог}

volume_up
concerning (также: from, of, on, upon)
volume_up
van {предлог}
It was the same for the regulation concerning the introduction of the euro.
Hetzelfde geldt voor de verordening betreffende de invoering van de euro.
There is a third point concerning the physical integrity of the dictator Milosevic.
Mijn derde opmerking gaat over de fysieke integriteit van dictator Milosevic.
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten
concerning (также: across from, against, at, by)
volume_up
met {предлог}
Of course we will be concerning ourselves with Danish domestic policy!
Natuurlijk zullen wij ons bemoeien met de Deense binnenlandse politiek!
What was mentioned concerning sugar in the Caribbean is more complicated.
De eerder genoemde situatie met betrekking tot rietsuiker is gecompliceerder van aard.
The decline of the railways is also linked to problems concerning finance.
De achteruitgang hangt ook samen met financieringsproblemen.
concerning (также: above, after, beyond, on)
volume_up
over {предлог}
There are many misunderstandings concerning its material content and consequences.
Er bestaan veel misverstanden over de materiële inhoud en de consequenties ervan.
There is a need for clarity concerning the rights of victims and for transparency concerning their status.
Er is duidelijkheid nodig over de rechten van slachtoffers en doorzichtigheid over hun positie.
There is a third point concerning the physical integrity of the dictator Milosevic.
Mijn derde opmerking gaat over de fysieke integriteit van dictator Milosevic.
concerning (также: above, after, at, beside)
volume_up
aan {предлог}
The reason for this lies in the wording concerning documents of a sensitive nature.
Ik denk bijvoorbeeld aan de formulering voor gevoelige documenten.
This is true in particular of the rules concerning tapping into communications links.
Ik denk daarbij aan de regelingen voor het afluisteren van telecommunicatie.
Declarations concerning Protocols annexed to the Constitution
Verklaringen betreffende aan de Grondwet gehechte protocollen
concerning (также: on, regarding, towards, upon)
volume_up
betreffende {предлог}
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten
It was the same for the regulation concerning the introduction of the euro.
Hetzelfde geldt voor de verordening betreffende de invoering van de euro.
Declarations concerning Protocols annexed to the Constitution
Verklaringen betreffende aan de Grondwet gehechte protocollen
volume_up
inzake {предлог}
So the amendment concerning the programme committee is partially acceptable.
Het amendement inzake de programmacommissie is daarom gedeeltelijk acceptabel.
Thirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.
Ten derde hebben wij de bepalingen inzake politieke verantwoordelijkheid versterkt.
What is to happen concerning the proposal for a regulation on sales promotion measures?
Wat gebeurt er met de ontwerpverordening inzake verkoopbevorderende maatregelen?
concerning (также: as for, qua)
volume_up
wat betreft {предлог}
Concerning warnings, the rules of the importing countries could prevail.
Wat betreft de waarschuwingen, kunnen de regels van de importerende landen tellen.
Concerning night flights, these will be discussed in a moment.
Wat betreft de nachtvluchten, die komen straks aan de orde.
1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
1 januari 1981 wat betreft het Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek;
concerning (также: as regards, as to, in reference to, in terms of)
An environmental message, an economic message and one concerning governance.
Eén met betrekking tot het milieu, één met betrekking tot de economie, en één met betrekking tot management.
What was mentioned concerning sugar in the Caribbean is more complicated.
De eerder genoemde situatie met betrekking tot rietsuiker is gecompliceerder van aard.
Madam President, a remark on the question concerning European culture.
Mevrouw de Voorzitter, een opmerking met betrekking tot de Europese cultuur.
Concerning employment, three priority actions are advocated by the Commission.
Op het gebied van de werkgelegenheid beveelt de Commissie drie prioritaire maatregelen aan.
Bemiddelingsprocedure op het gebied van beleggingen in effecten
Concerning natural gas, there is a strong growth perspective.
Op het gebied van aardgas wordt een sterke groei verwacht.
concerning (также: towards, around, round)
volume_up
omtrent {предлог}
It does not contain the information concerning the health status of the cardholder.
Er staan geen gegevens omtrent de gezondheidsstatus van de kaarthouder op.
The directive concerning end-of-life vehicles will stand as an example for future legislation.
Daarom is het van belang dat er duidelijkheid bestaat omtrent de producentenverantwoordelijkheid.
The Russian leadership's worry concerning their country's regional unity is doubtless well-founded.
De bezorgdheid van de Russische leiders omtrent de territoriale eenheid van hun land is ongetwijfeld gegrond.
concerning (также: as regards, as to, on, upon)
volume_up
aangaande {предлог}
It also formulates a number of requirements concerning international legislation.
Ook bevat het verslag een aantal eisen aangaande de internationale wetgeving.
I have already mentioned the Council decision concerning the budget for the CFSP.
Ik heb het besluit van de Raad aangaande de begroting voor het GBVB reeds gememoreerd.
In his introduction Mr Radwan raised an important point concerning soft law.
De heer Radwan stelde in zijn interventie het belangrijke punt aangaande soft law aan de orde.
concerning (также: as regards, as to, towards, toward)
However, we would have preferred to have seen a more restrictive attitude concerning meat and bone meal in animal feed.
Wij hadden echter liever een restrictievere houding gezien ten opzichte van vlees- en beendermeel in diervoeder.
Concerning structural operations, overall, the amount set aside for these in the 2000 budget has been maintained.
Ten aanzien van de structurele beleidsmaatregelen kan ik zeggen dat het hiervoor beschikbare bedrag ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van de begroting 2000.
When you say 'pursue to the end ', I would nonetheless like to make a comment concerning the hierarchy of interests within the WTO panel.
Als u zegt tot het uiterste doorgaan, dan wil ik toch wel een kanttekening plaatsen ten opzichte van de weging van belangen die in een WTO-panel wordt gedaan.

Синонимы (английский) для "concern":

concern

английские примеры использования для "concerning"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishTo conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.
Tot slot zou ik de aandacht willen vestigen op een debat dat Duitsland betreft.
EnglishMy third question, concerning Cyprus and Turkey, has already been briefly alluded to.
De derde kwestie - Cyprus en Turkije - werd hier reeds kort ter sprake gebracht.
EnglishA few things are, however, unclear, for example concerning the labour market.
Er zijn echter een paar onduidelijkheden, onder andere wat de arbeidsmarkt betreft.
EnglishNo, there is nothing in the pipeline concerning the changes in this Directive.
Nee, er staat verder niets op stapel als het gaat om veranderingen in deze richtlijn.
EnglishI shall make two observations, the first concerning the political climate.
Ik wil twee opmerkingen maken, waarvan de eerste het politieke klimaat betreft.
EnglishAre old people the best placed to take decisions concerning their problems?
Zijn ouderen de meest geschikte personen om besluiten te nemen voor hun problemen?
EnglishWe require many other countries to comply with the demands concerning fundamental rights.
Wij wijzen vele andere landen erop dat ze de grondrechten moeten respecteren.
EnglishI have added a provision concerning fuelling at sea, which is also a difficult operation.
Ik heb daaraan het bunkeren op zee toegevoegd, dat ook een risicovolle operatie is.
EnglishThe human rights situation inside Burma within ethnic provinces is hugely concerning.
De mensenrechtensituatie binnen de etnische provincies in Birma is enorm verontrustend.
EnglishWhat we do not support, on the other hand, is research concerning fusion.
Wat wij daarentegen niet steunen, is onderzoek naar kernfusie-activiteiten.
EnglishOnly by achieving this kind of balance will agreement be reached concerning this directive.
Overeenstemming kan alleen worden bereikt indien dit evenwicht wordt gehandhaafd.
EnglishImportant decisions were taken concerning the control of mass immigration.
Er zijn belangrijke besluiten genomen om de migratiestromen te beheersen.
EnglishThis way the objective concerning the application of just European rules gains depth.
Zo komt het doel om enkel Europese regelgeving toe te passen dichterbij.
EnglishI do not, however, want any misunderstandings to arise concerning this matter.
Ik wil echter niet dat er misverstanden op dit punt zullen rijzen.
EnglishI understand that there may be some problems concerning ratification by some Member States.
Ik heb begrepen dat de ratificatie voor sommige lidstaten problematisch is.
EnglishAmendments Nos 2 and 3 do not relate to this proposal concerning the statistical basis.
De amendementen 2 en 3 hebben geen betrekking op het voorstel voor de statistische basis.
EnglishSimilarly, many other issues concerning public safety is a hot topic on the Internet.
Ook vele andere thema's rondom openbare veiligheid zijn actuele onderwerpen op het internet.
EnglishOther countries also have rights concerning voluntary work, under certain conditions.
Er bestaat ook een recht op vrijwillig werk, in bepaalde landen, onder bepaalde voorwaarden.
EnglishMr President, I would like to propose an oral amendment concerning paragraph 34.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag een mondeling amendement op paragraaf 34 willen voorstellen.
EnglishThen there are other reasons, concerning content, which again justify your voting in favour.
Er zijn echter nog andere redenen, inhoudelijke redenen, die aanneming rechtvaardigen.