«every» на греческом

EN

«every» перевод на греческий

EN

every

volume_up
1. "determiner"
every (также: each)
The Earth rotates every 24 hours, so we scan every point on the planet every 24 hours.
Η Γη περιστρέφεται κάθε 24 ώρες, έτσι σαρώνουμε κάθε σημείο στον πλανήτη κάθε 24 ώρες.
They are the rules of the road and every video must adhere to them.
Είναι οι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται για κάθε βίντεο.
And every part can be transformed; every frog can be transformed in a prince.
Κάθε μέρος μπορεί να μεταμορφωθεί - κάθε βάτραχος μπορεί να μεταμορφωθεί σε πρίγκηπα.

английские примеры использования для "every"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt was an idea that could not profit anybody but would help health in every field.
Μια ιδέα που δεν είχε οικονομικό όφελος για κάποιον αλλά θα βοηθούσε στη δημόσια υγεία.
EnglishThe average cartoonist who stays with the magazine does 10 or 15 ideas every week.
Ο μέσος καρτουνίστας που μένει στο περιοδικό εφαρμόζει 10 με 15 ιδέες σε εβδομαδαία βάση.
EnglishAnd this includes 5,000 pounds of mercury from our dental fillings alone every year.
Συμπεριλαμβανομένων 2,3 τόνων υδράργυρου ετησίως από σφραγίσματα δοντιών.
EnglishSo as a teacher and as a spouse, this is, of course, a problem I confront every day.
Ως καθηγήτρια και σύζυγος, αυτό είναι, φυσικά, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω καθημερινά.
EnglishEventually you'll want create an ad group for every one of your products.
Τελικά θα πρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα διαφημίσεων για καθένα από τα προϊόντα σας.
EnglishEvery now and then, our attempt to make a test deposit doesn't work.
Ορισμένες φορές, η προσπάθειά μας να κάνουμε μια δοκιμαστική κατάθεση δεν λειτουργεί.
EnglishAlmost every other part of your computer connects to the system unit using cables.
Σχεδόν όλα τα άλλα μέρη του υπολογιστή συνδέονται στη μονάδα συστήματος με τη βοήθεια καλωδίων.
EnglishEvery single one of you has it, because you have the risk factor for it, which is being alive.
Όλοι μας το έχουμε, έχουμε τον παράγοντα κινδύνου, ακριβώς επειδή είμαστε ζωντανοί.
EnglishThe European Parliament represents each and every one of you and acts on your behalf.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί την καθεμιά και τον καθένα σας και ενεργεί εκ μέρους σας.
EnglishWhen Windows is activated, you'll be able to use every feature of Windows.
Με τα Windows ενεργοποιημένα, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες των Windows.
EnglishYou could say to a principal, "You're having a problem every Thursday at three o'clock.
Θα μπορούσατε να πείτε σε έναν διευθυντή, «Κάθε Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι, υπάρχει πρόβλημα.
EnglishSo there is the pattern that every one of them had, but they all were a little different too.
Έτσι αυτό είναι μοτίβο που υπήρχε στον καθένα από αυτούς, αλλά διέφεραν και λίγο επίσης.
EnglishImagine having real time data on every one of those issues.
Φανταστείτε να είχαμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για καθένα από αυτά τα θέματα.
EnglishNow, I want to emphasize that not every autistic kid is going to be a visual thinker.
Τώρα, θέλω να τονίσω πως δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα αυτιστικά παιδιά θα σκέφτονται με εικόνες.
EnglishAnd I gathered together, honestly, the world's leading experts in every possible way.
Και, ειλικρινά, μάζεψα τους καλύτερους ειδικούς του κόσμου.
EnglishYou see, the first time, he was playing with an impulse on every note.
Αυτό που πραγματικά συνέβη είναι ότι οι παρορμήσεις μειώθηκαν.
EnglishGirls outperform boys now at every level, from elementary school to graduate school.
Τα κορίτσια ξεπερνούν σε απόδοση τώρα τ' αγόρια σε όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό μέχρι το μεταπτυχιακό.
EnglishWith an activated copy of Windows, you’ll be able to use every feature of Windows.
Με ένα ενεργοποιημένο αντίγραφο των Windows, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες των Windows.
EnglishTo display a label on every button, click Show All Text Labels.
Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
EnglishAs with all extensions, reviews won’t show every time.
Όπως ισχύει για όλες τις επεκτάσεις, οι κριτικές δεν εμφανίζονται πάντα.