«wherein» на венгерском

EN

«wherein» перевод на венгерский

volume_up
wherein {нареч.}

EN wherein
volume_up
{наречие}

wherein
volume_up
amelyben {нареч.}
In one moment Collin became the poet of an inferno, wherein all thoughts and passions that move human nature (save repentance) find a place.
Collin egy pillanat alatt pokoli költeménnyé vált, amelyben minden emberi érzés tükröződött, csak egy nem, a megbánás.
By whom also we have access through faith into this grace wherein we stand: and glory in the hope of the glory of the sons of God.
Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk.
wherein
volume_up
amiben {нареч.}
The Question of his death, is inroll'd in the Capitoll: his Glory not extenuated, wherein he was worthy; nor his offences enforc'd, for which he suffered death.
A vizsgálat halála felett a Capitoliumban föl van jegyezve; dicsősége nem kisebbítve, amiben jeles volt; sem vétkei nagyítva, melyekért a halált szenvedte.

английские примеры использования для "wherein"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAnd be not drunk with wine, wherein is luxury: but be ye filled with the Holy Spirit,
Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel.
EnglishBut that it should come in the same hour wherein Kevin prophesied the end of Avalon ...
De hogy ez abban az órában essék meg, amikorra Kevin Avalon végét jövendölte...
EnglishWhich brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw.
Ami végül az igazság pillanatához vezet minket, melyben az alapvető...
EnglishIt holds his estimate and dignity as well wherein 'tis precious of itself as in the prizer.
Az érték nagysága és méltósága magában az értékben és az értékelőben rejlik.
EnglishHe fell into a sort of drugged stupor, wherein his body performed its task mechanically.
Carse kábulatba zuhant, teste a továbbiakban gépiesen tette kötelességét.
EnglishHe entirely refused to commit himself, wherein he was probably wise.
Kereken visszautasította, hogy véleményt mondjon, s ezt valószínűleg helyesen tette.
EnglishWherein also I labour, striving according to his working which he worketh in me in power.
Ezért fáradok és küzdök az Õ erejével, amely hatékonyan működik bennem.
EnglishAnd from thence, after his father was dead, he removed him into this land, wherein you now dwell.
Innen atyja halála után erre a földre vezette az Isten, amelyen most laktok.
EnglishNo swords were buried beneath the threshold of homes wherein maidens dwelt.
Ilyenkor nem ástak el kardot szűz leányok házának küszöbe alatt.
EnglishBrethren, let every man, wherein he was called, therein abide with God.
Maradjon meg tehát, testvérek, mindegyiktek abban a hivatásban az Isten előtt, amelyet kapott.
EnglishThe woman saith to him: Sir, thou hast nothing wherein to draw, and the well is deep.
EnglishAnd behold I, having examined him before you, find no cause in this man, in those things wherein you accuse him.
Mondom nektek, azok közül, akik hivatalosak voltak, senki sem ízleli lakomámat."
EnglishAnd let the peace of Christ rejoice in your hearts, wherein also you are called in one body: and be ye thankful.
S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben.
EnglishWherein were all manner of four-footed beasts and creeping things of the earth and fowls of the air.
Mindenféle négylábú és csúszómászó állat meg égi madár volt benne.
EnglishBeing i'th' Warre, There Mutinies and Reuolts, wherein they shew'd Most Valour spoke not for them.
A hadban föllázadtak, itt kitűnt Vitézségök sem válik érdemökre.
EnglishWherein boldly thrusting blades strike at the heart of evil, smiting aside chastity belts in the way!
- Melyben a vakmerő pengék a gonosz szívébe mélyednek, félresöpörve az útjába álló erényöveket!
EnglishFor in that wherein he himself hath suffered and been tempted he is able to succour them also that are tempted.
Így mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek.
EnglishIn the cup wherein she hath mingled, mingle ye double unto her.
EnglishAnd the Lord said to him: Loose the shoes from thy feet: for the place wherein thou standest is holy ground.
Az Isten azonban folytatta a beszédet: Oldd le lábadról a sarut, mert a hely, ahol állsz, szent föld.
EnglishThus hath the Lord dealt with me in the days wherein he hath had regard to take away my reproach among men.
Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat.