«to strengthen» на венгерском

EN

«to strengthen» перевод на венгерский

EN to strengthen
volume_up
[strengthened|strengthened] {глагол}

to strengthen (также: to assure, to ensure, to guarantee, to indemnify)
volume_up
biztosít {глаг.}
The Méndez de Vigo report is a good basis for strengthening this process.
A Méndez de Vigo-jelentés jó alapot biztosít ennek a folyamatnak a megerősítéséhez.
The Act also gives the European Parliament more say and strengthens EU powers in environmental protection.
Az Okmány egyben nagyobb beleszólást biztosít az Európai Parlamentnek, valamint bővíti az EU hatáskörét a környezetvédelem területén.
The Commission welcomed that ruling as a contribution to fair competition and as an important foundation for strengthening media pluralism.
A Bizottság üdvözölte ezt a döntést, amely hozzájárul a tisztességes versenyhez, és amely fontos alapot biztosít a tömegtájékoztatás sokszínűségének megerősítéséhez.
to strengthen (также: to affirm, to assert, to bear out, to cement)
volume_up
megerősít {глаг.}
But God is faithful, who will strengthen and keep you from evil.
Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket és megoltalmaz a gonosztól.
Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.
Kérem Önöket, ne gondolják, hogy ez zavar engem; épp ellenkezőleg, megerősít.
This belief of mine is strengthened by some of the contradictions I can see right at the beginning of the resolution.
Ebben a véleményemben megerősít néhány ellentmondás, amelyet már az állásfoglalás kezdete óta látok.
to strengthen (также: to chock up, to confirm, to corroborate, to shore up)
volume_up
alátámaszt {глаг.}
to strengthen (также: to gain strength, to recruit, to firm)
volume_up
megerősödik {глаг.}
Possibly it will come out debilitated militarily, but strengthened politically.
Katonailag valószínűleg meggyengül, politikailag azonban megerősödik.
So we should be glad that the system will be strengthened.
Ezért örülnünk kell annak, hogy a rendszer megerősödik.
They will realise that their efforts will eventually bear fruit and their morale will be strengthened.
Ráébrednek, hogy erőfeszítéseik végül gyümölcsöt hoznak és moráljuk is megerősödik.
It was wonderful how refreshed and strengthened he felt as the food began to nourish him.
Nagyszerű érzés volt, hogy tele a gyomra, felfrissül, erőre kap.
to strengthen
volume_up
erőt gyűjt {глаг.}
to strengthen
to strengthen
volume_up
erősítget {глаг.}

английские примеры использования для "to strengthen"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Az európai integráció folyamatába vetett hitet csak így sikerülhet megerősítenünk.
EnglishI believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations.
Véleményem szerint ez határozottan erősíthetné a szakértelmet és az ajánlásokat.
EnglishWe do need to strengthen the European strategy and action on water protection.
Meg kell erősítenünk a vízvédelemre irányuló európai stratégiát és fellépést.
EnglishIt welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Üdvözli mindkét szervezetnek a partnerség további megerősítésére irányuló törekvését.
EnglishA Treaty that should help us strengthen the voice of every European citizen.
Egy szerződésben, amely képes jobban képviselni minden egyes európai állampolgárt.
EnglishThis is a major undertaking that will strengthen social dialogue in Europe.
Ez komoly vállalkozás, amely felerősíti majd az európai szociális párbeszédet.
EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Egyetértünk továbbá azzal, hogy egy bizonyos ideig meg kell erősíteni az adatvédelmet.
EnglishI should like the Council Presidency to strengthen this aspect of the discussion.
Szeretném, ha a Tanács elnöksége megerősítené a tárgyalás ezen aspektusát.
EnglishNow a joint effort is required to strengthen the European Union's cohesion.
Most közös erőfeszítésre van szükség az Európai Unió kohéziójának növeléséhez.
EnglishMore importantly, this package will strengthen consumer protection and food safety.
Ami még fontosabb, a csomag erősíti a fogyasztóvédelmet és az élelmiszerbiztonságot.
EnglishThe European Research Area will strengthen the scientific and technological platform.
Az Európai Kutatási Térség erősíteni fogja a tudományos és technológiai platformot.
EnglishOn the contrary, I believe that we will be stronger if we strengthen one another.
Ezzel szemben úgy gondolom, hogy erősebbek leszünk, ha erősítjük egymást.
EnglishOur mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
A közöttünk lévő kapcsolat erős, de még tovább tudjuk és még tovább is kell erősíteni.
EnglishThe second element is without doubt the need to strengthen good governance.
A második elem minden kétséget kizáróan a felelősségteljes kormányzás megerősítése.
EnglishBut, of course, it is in Turkey's interest to strengthen every aspect of her democracy.
Természetesen Törökország érdeke, hogy demokráciája minden szempontból erősödjön.
EnglishThis good path serves to strengthen a community rather than a government approach.
Ez a helyes irány a közösségi, és nem a kormányzati megközelítést erősíti.
EnglishThe remedy is to strengthen the first phase, by a regimen of usage and training.
Erősíteni kellene ezt az első részt, mégpedig használattal és edzéssel.
EnglishThey strengthen our relationship.
Ezek fontos tárgyalások és párbeszédek, amelyek hozzájárulnak kapcsolataink erősítéséhez.
EnglishTo this end, we welcome the Commission's proposal to strengthen circular migration.
E célból üdvözöljük a Bizottságnak a körkörös migráció erősítésére irányuló javaslatát.
EnglishIt is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe.
Közös óhajunk Európa szociális dimenziójának megerősítése és elmélyítése.