EN respectable
volume_up
{прилагательное}

respectable (также: fair, frank, honest, just)
volume_up
becsületes {прилаг.}
I think, said Victoria, that you ought at least to say I'm honest, sober and respectable.
Úgy gondolom válaszolta Victoria , hogy bele kellene írnia, hogy becsületes, józan életű és tisztességes vagyok.
I know that you could be neither happy nor respectable, unless you truly esteemed your husband; unless you looked up to him as a superior.
Tudom, hogy csak úgy lehetsz boldog és becsületes, ha őszintén becsülöd a férjedet, ha úgy tekintesz reá, mint aki kiválóbb nálad.
respectable (также: aboveboard, bona fide, comely, decent)
volume_up
tisztességes {прилаг.}
They wanted me to be like them: respectable, hard-working, a little house, a family.
., dolgos, tisztességes, családos ember.
They are now both dead, and she takes in lodgers -- all most respectable people.
Most már mindketten meghaltak, és Florence albérlőket tart, igen tisztességes embereket.
Kedves lány, gyors, kötelességtudó és igen tisztességes.
respectable (также: acceptable, admissible, plausible, reasonable)
volume_up
elfogadható {прилаг.}
I have heard here in this House several ideas that are altogether valid and respectable, which we must study.
Több olyan elképzelést is hallottam itt a Parlamentben, amely teljesen megalapozott és elfogadható, amelyeket tanulmányoznunk kell.
It is also true that delays can sometimes have a knock-on effect; it is true that security has to come first and that trains may be delayed for quite respectable reasons.
Az is igaz, hogy a késéseknek néha továbbgyűrűző hatásuk van; igaz, hogy a biztonságnak elsődlegesnek kell lennie, és hogy teljesen elfogadható okok miatt a vonatok késhetnek.
respectable (также: appropriate, decent, decorous, felicitous)
volume_up
illő {прилаг.}
Elliott had a wife and son who needed him day in and day out to regulate the successes of their wholly respectable and conventional lives.
Elliott nős volt, fia pedig állandó gyámolítást igényelt, hogy sikeresen élhesse a címéhez illő tiszteletreméltó és konvencionális életét.
respectable (также: fair, fair enough, to be passably good)
volume_up
elég jó {прилаг.}
respectable (также: bearable, decent, passable)
volume_up
tűrhető {прилаг.}
respectable (также: considerable, handsome, mighty, prestigious)
volume_up
tekintélyes {прилаг.}
Egy mintapolgárrá vált nagyon tekintélyes rock sztár.
Magas, sovány férfi volt, ősz hajú, tekintélyes külsejű.
Georgetown wasn't Harvard, of course, but it was a fairly respectable institution, Goodley told himself.
A Georgetown Egyetem persze nem a Harvard, gondolta Goodley, de azért elég tekintélyes intézmény.
respectable (также: venerable, honorable, honourable, worshipful)
volume_up
tiszteletre méltó {прилаг.}
Very respectable looking, with her hair dragged back from her face and her black dress.
Hátrasimított hajával, fekete ruhájában határozottan tiszteletre méltó jelenség.
Rendkívül tiszteletre méltó és erkölcsös foglalkozás mondtam.
She was one of those malignant respectable women who keep lodging-houses.
Egyike volt csak a rosszindulatú, ám tiszteletre méltó asszonyoknak, akik szobakiadásból élnek.
respectable (также: largish)
volume_up
elég nagy {прилаг.}
respectable (также: reputable)
volume_up
jó hírű {прилаг.}
And he got a job in this respectable but rather obscure little chemist's shop.
Majd állást kapott abban a hírű, de kicsiny gyógyszertárban, ahol mind ez ideig dolgozott.
Micsodát, hogy eltűnt egy hírű West End-i hotelből?!
He gave wonderful parties - large parties, small parties, macabre parties, respectable parties, and definitely queer parties.
remek estélyeket adott nagyszabásúakat, kisebbeket, kísértetieseket , hírű estélyeket és határozottan furcsákat
respectable
volume_up
elég sok {прилаг.}
respectable
volume_up
meglehetős nagy {прилаг.}
respectable
volume_up
meglehetős sok {прилаг.}
respectable
volume_up
számba jövő {прилаг.}
respectable
volume_up
tiszteletreméltó {прилаг.}
In my view, the result here is a respectable and realistic document.
Nézetem szerint az itt elért eredmény egy tiszteletreméltó, realista dokumentum.
Respectable people exploit widespread panic by preying on each other.
Tiszteletreméltó emberek pánikot robbantanak ki azzal, hogy egymást becsmérlik.
When banking is no longer so respectable, we lose interest in banking.
Ha a bankszakma már nem olyan tiszteletreméltó, elveszítjük az érdeklődést.
respectable (также: respectful)
volume_up
tisztes {прилаг.}
Respectable middleaged businessmen took to leaving their hotel windows without their lift belts.
Tisztes, javakorabeli üzletemberek emelőöv nélkül léptek ki szállodai szobáik ablakán.
But this highly respectable and old world hostelry seemed strangely alien.
De ebből a tisztes, békebeli szállodából furcsa mód kirítt.
No mature and respectable person ever called me 'Deadeye Dick'.
Érett korú tisztes személy még soha nem nevezett Mesterlövésznek.

Синонимы (английский) для "respectable":

respectable
respect

английские примеры использования для "respectable"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishLet this than be exactly what he seems - a well-to-do respectable elderly man.
Tegyük fel, hogy ez az ember pontosan az, akinek látszik: jólszituált, idősebb úr.
EnglishThey were about sixty metres up by now, and gaining height at a respectable rate.
Nagyjából hatvan méter magasan lehettek, de továbbra is meglepen gyorsan emelkedtek.
EnglishBut Patsy only wore flats, which kept it respectable-and nobody messed with him.
De Patsy nem hordott magas sarkú cipőt, és különben is már senki nem szórakozott vele.
EnglishA respectable amount, sir, which we can use in our formal and public pronouncements.
A hivatalos és nyilvános bejelentéseknél nagy hasznát vesszük mindennek, uram.
EnglishAnd he saw you were a clergyman so my husband said 'It's all quite respectable.'
És aztán látta, hogy maga pap, és akkor a férjem azt mondta, nem lehet baj a dologból.
EnglishYou wish to think all the world respectable, and are hurt if I speak ill of anybody.
Te mindenkit becsületesnek gondolsz, és bánt, ha rosszat mondok bárkiről.
EnglishThere is quite a respectable little café at the gas station close to the bus stop.
A benzinkútnál, a buszmegálló mellett van egy egész rendes kis kávézó.
EnglishAn anti-Semite surely does not become more respectable because he lies on principle.
Erre azonban az ember nem képes; ily módon a pap Isten szócsöve csupán.
EnglishHistorians, scholars, utterly harmless, completely respectable...
Történészek, tudósok, teljesen ártalmatlanok, feltétlenül tiszteletre méltóak...
EnglishMainly, I think, because he always seemed so good class and respectable.
Azt hiszem azért, mert olyan finomnak és tiszteletre méltónak látszott.
EnglishI've told you, and yer father's told you, that gangs isn't respectable.
Már ezerszer megmondtam, meg apád is megmondta, hogy ezek a bandák csak rosszba visznek.
EnglishSpecialize in sorcery, I hear, and other things less respectable.
Azt beszélik, hogy feketemágiával és egyéb titokzatos dolgokkal foglalkoznak.
EnglishIt's well run, has a good respectable clientele--no trouble with the licensing laws.
Jól vezetett szálloda, köztiszteletben álló vendégei vannak, a működési engedéllyel sincs baj.
EnglishShe seems to have led a perfectly normal respectable life, the life of a woman of the world.
Látszólag egészen hétköznapi, feddhetetlen életet él, a társasági hölgyét.
EnglishMost of the other one survived, and sometimes he could still get a pretty respectable bone-on.
A másik szerencsésen túlélte a dolgot, és még ma is egész rendesen működött.
EnglishThey kept themselves respectable - kept the aspidistra flying.
Mr. Warner három napig gondolkodott, aztán előállt a feledhetetlen jelszóval: PP.
EnglishChances are such a man is a respectable citizen in his own country.'
Könnyen elképzelhető, hogy az illető hazánk köztiszteletben álló polgára.
EnglishIt is our greatest wish to become respectable, true businessmen rather than powerful outlaws.
Minden vágyunk, hogy üzletembernek tartsanak minket, nem pedig bűnözőnek.
EnglishAny respectable Boston Brahmin doesn't go out to dinner this early.
Nincs az a magára valamit is adó bostoni brahmin, aki ilyen korán házon kívül vacsorázna.
EnglishI should have said that Bertram's Hotel was the most respectable place in the world.
Szerintem a Bertram Szálló a világon a legbecsületesebb hely!