«previous» на венгерском

EN

«previous» перевод на венгерский

volume_up
previous {прилаг.}

EN previous
volume_up
{прилагательное}

previous (также: preceding, prior)
volume_up
előző {прилаг.}
This link references the previous document in an ordered series of documents.
Ez a link dokumentumsorozat esetén mindig az előző dokumentumra mutat.
Jumps to the previous index entry of the same type in the document.
A dokumentum előző ugyanolyan típusú jegyzékbejegyzéséhez ugrik.
Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document.
A dokumentum előző változatából minden mentésnél biztonsági másolatot készít.
previous (также: former, preceding, prior, antecedent)
volume_up
korábbi {прилаг.}
Judging by their previous efforts, Gurgeh expected it to be entirely convincing.
Korábbi eredményeikből ítélve Gurgeh sejtette, hogy nagyon meggyőzőek lesznek.
The previous primary legislation only provided for implementing measures.
A korábbi elsődleges jogszabály csak végrehajtási intézkedéseket tartalmazott.
The profile you selected was created with a previous version of Netscape.
A kiválasztott profilt a Netscape valamelyik korábbi verziójával hozták létre.
previous (также: anticipatory, foregoing, preceding, preventive)
volume_up
megelőző {прилаг.}
These are major steps forward compared with the previous, presidential, elections in 2006.
Ezek kiemelkedő lépések a megelőző, 2006-os elnökválasztásokhoz viszonyítva.
Her memories of the previous night's events were uncertain.
Emlékei a megelőző éjszakáról a legjobb esetben is megbízhatatlanok voltak.
The conversation was much as it had been on a previous morning.
A beszélgetés nagyjából ugyanúgy zajlott le, mint a megelőző délelőtt.
previous (также: preceding, prior)
volume_up
előbbi {прилаг.}
. - (DE) Meg kívánom ismételni az előbbi kérdésemet.
- (PL) Mr President, as the previous speaker said, I too am asking for my vote on the Rules of Procedure to be changed.
- (PL) Elnök úr, ahogy az előbbi felszólaló említette, én is kérem az eljárási szabályzatra vonatkozó szavazatom megváltoztatását.
In implementing the package, as the previous speaker said, we must take a careful look at specific points.
Az intézkedéscsomag végrehajtása során, ahogy azt az előbbi felszólaló is említette, alaposan meg kell vizsgálnunk bizonyos kérdéseket.
previous (также: anticipatory, preliminary, prior, advance)
volume_up
előzetes {прилаг.}
It is completely irrelevant and meaningless in previous agreements.
Tökéletesen oda nem illő és értelmetlen az előzetes megállapodásokban.
From previous discussions, I know that the European Parliament is supporting us in our efforts to achieve this goal.
Az előzetes megbeszélések alapján elmondhatom, hogy tudom, hogy az Európai Parlament támogatja e cél elérésében tett erőfeszítéseinket.
The European Court of Justice decrees that citizens may export banknotes, coins and cheques without previous authorisation.
Az Európai Bíróság kimondja, hogy a polgárok előzetes engedély nélkül vihetnek ki külföldre bankjegyeket, pénzérméket és csekkeket.
previous
volume_up
elsietett {прилаг.}

Синонимы (английский) для "previous":

previous

английские примеры использования для "previous"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

English(PL) Mr President, I have similar doubts to the previous speaker, Mr Stevenson.
(PL) Elnök úr, hasonló kétségeim vannak, mint az előttem szóló Stevenson úrnak.
EnglishEnough has been said about Mr Van Rompuy and I agree with the previous speakers.
Van Rompuy úrról már sok szó esett, és lényegében csatlakozom az előttem szólókhoz.
EnglishThe 27 EU countries sign the Treaty of Lisbon, which amends the previous Treaties.
Az EU 27 tagállama aláírja az eddigi szerződéseket módosító Lisszaboni Szerződést.
English(PL) In contradistinction to the previous speaker, I endorsed the amending budget.
(PL) Az előttem felszólalóval ellentétben én támogattam a költségvetés-módosítást.
EnglishShurq Elalle stood in the gloom, as she had stood most of the previous night.
Bugybor Elalle az árnyékban állt, ahogy azt az éjszaka nagy részében is tette.
EnglishIt works as long as every generation is much larger than the previous one.
Ez a rendszer addig működik, amíg minden generáció az előzőnél nagyobb létszámú.
EnglishEach had been dragged out from the fishing launch and inflated in the previous hour.
Mindkettőőt a bárkából szedték előő és fújták fel az elmúlt egy óra folyamán.
EnglishThe hope that these elections would be more democratic than the previous ones.
A remény, hogy ezek a választások a korábbiaknál demokratikusabbak lesznek.
EnglishOn this matter, I fully agree with Mr Stevenson and other previous speakers.
Ebben a kérdésben teljesen egyetértek Stevenson úrral és más előttem felszólalókkal.
EnglishDr Kaminiskiy went over the films and swore at himself for his error of the previous day.
Dr. Kaminszki még egyszer átnézte a röntgenfelvételeket, és el-káromkodta magát.
EnglishI agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.
Egyetértek az előttem szólóval, aki szerint fel kell állítani a Bizottságot.
EnglishFrom previous conversations, she knew that I don't sleep as well these days as I once did.
Sokat beszélgettünk, tudta, hogy nem alszom mostanában olyan jól, mint régebben.
EnglishI shall reiterate what I have said in the House on many previous occasions.
Megismétlem, amit már korábban több alkalommal is elmondtam ebben a Házban.
EnglishThat notion would not have occurred to him but for the events of the previous night.
Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte, ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei.
English(DA) Mr President, I share the concerns and views expressed by previous speakers.
(DA) Elnök úr, én is osztom az előttem szólók aggodalmait és nézeteit.
EnglishMr President, I would like to join the previous speaker in thanking Commissioner Almunia.
Elnök úr, csatlakoznék az előttem szólóhoz: én is gratulálok Almunia biztos úrnak.
EnglishWarn if a global function is defined without a previous declaration
Figyelmeztetés, ha egy globális függvény megvalósítását nem előzi meg deklaráció
EnglishTom Jedd, a well-regarded local stonemason, had died eight months previous.
Tom Jedd, egy elismert, helyi kőfaragó nyolc hónappal korábban hunyt el.
EnglishThe peaks were still snowcapped, the same as they had been the previous June.
Lehetőség szerint mindent ugyanúgy csináltam, mint egy évvel korábban.
EnglishBriefly and succinctly, Anthony ran over the steps he had taken on the previous night.
Anthony röviden és összefüggően elmondta a múlt éjjel tett intézkedéseit.