«imperious» на венгерском

EN

«imperious» перевод на венгерский

volume_up
imperious {прилаг.}

EN imperious
volume_up
{прилагательное}

imperious (также: authoritative, commanding, compelling, dictatorial)
volume_up
parancsoló {прилаг.}
And to the disquiet was joined an imperious need of knowing the true condition of the mountain.
A nyugtalansághoz járult a parancsoló szükségszerűség: megtudni, mihez tarthatják magukat.
The voice of Cotta, kind but imperious, was suddenly heard above the murmur of conversation.
Cotta jóakaratú és parancsoló hangja hirtelen úrrá lett a bizalmasabb beszélgetéseken.
Most már gyertya egyenesen ült, és rám szegezte parancsoló tekintetét.
imperious (также: despotic, heavy-handed, masterful, caesarean)
volume_up
zsarnoki {прилаг.}
She was a Snow-Maiden, an Ice Princess with coral eyes and coral lips, imperious, unattainable, beautiful.
Szűz volt ő, Jéghercegnő: korallszemű, korallajkú, zsarnoki, titokzatos, elérhetetlen.
Do you know, it occurred to me only later that you might misinterpret my invitation as some sort of summons, even as an imperious demand.
Igazság szerint csak késbb jutott eszembe, hogy a kérésemet esetleg felszólításnak értelmezed, vagy egyenesen zsarnoki parancsnak.
. - (DE) I am voting against this own-initiative report, because it interferes too much with freedom of opinion and smacks of imperious censorship.
Én e saját kezdeményezésű jelentés ellen szavaztam, mert az túlságosan beavatkozik a szólásszabadságba, és a zsarnoki cenzúrára hajaz.
imperious (также: haughty, supercilious, prideful, high and mighty)
volume_up
dölyfös {прилаг.}
parancsolta dölyfös magabiztossággal.
I just wish she wouldn't be so imperious all the time,' Sparhawk muttered, turning around to answer the summons.
Csak ne lenne mindig ilyen dölyfös morogta a lovag, de már indult is hívás irányába.
A hangja parancsoló volt, szinte dölyfös.
imperious (также: coercive, compelling, imperative, imperatorial)
volume_up
kényszerítő {прилаг.}
For these imperious reasons, we support the establishment of the European Criminal Records Information System insofar as it will guarantee each person's fundamental freedoms.
E kényszerítő okok miatt támogatjuk az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer létrehozását, amennyiben garantálni fogja minden személy alapvető szabadságjogait.
imperious (также: express, immediate, importunate, instant)
volume_up
sürgős {прилаг.}

Синонимы (английский) для "imperious":

imperious

английские примеры использования для "imperious"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAs he listened to the imperious voice on the phone, he suddenly lost his appetite.
Miközben a telefonból harsogó parancsolgató hangot hallgatta, hirtelen elment az étvágya.
EnglishHe glanced around and made several imperious gestures with his right arm.
Körülnézett, és jobb kezével néhány leereszkedő, uralkodóian kegyes mozdulatot tett.
EnglishFlute, however, saw her and made another of those imperious little gestures.
Furulya azonban észrevette, és ismét intett ezúttal sokkal sürgetőbben.
EnglishSilver hair whirled around and coldly imperious eyes looked into his.
Az ezüstszínű hajzuhatag meglebbent, és uralkodói szemek mélyedtek az övébe.
EnglishI felt an imperious need of persisting; my curiosity had redoubled.
És éreztem, hogy kielégítetlen kíváncsiságom továbbra is gyötör, sőt megkétszereződik.
EnglishHe waited and banged again and continued the imperious summons until at last the hatch was opened.
Várt, majd újra dörömbölt, mind erélyesebben, egészen addig, míg a zsilip ki nem nyílt.
EnglishHe waved an imperious hand, and stone spikes suddenly erupted from the air to his right.
Császári mozdulattal intett egyet, mire a jobb oldalán hirtelen kőtüskék jelentek meg a levegőben.
EnglishEl looked up in time to see one long-fingered hand make an imperious gesture.
Elminster éppen időben nézett fel, hogy lássa az egyik nemes ujjat bonyolult mintát rajzolni a levegőbe.
EnglishAt once he asked an imperious old man to show them to a table.
A fiatalember azonnal megkért egy élemedett férfiút, hogy mutassa meg ne kik az asztalukat.
EnglishOliver, I'm talking to you, Lestat said in a soft yet imperious tone.
Önhöz beszélek, Mr. Oliver mondta halkan, de parancsolóan.
EnglishIn her old imperious tone she said to Carse, One more chance, slave.
Kapsz még egy lehetőséget, rabszolga! - szólalt meg azután megszokott, ellentmondást nem tűrő hangján.
EnglishWhat an ugly person was this imperious man who appeared as finely dressed as anyone present.
Milyen ocsmány féreg volt ez a férfi, aki pedig ugyanolya eleganciával öltözködött, mint bárki más a teremben.
EnglishTake her, the battlelord outside the ring snapped, waving at his warriors with one imperious gauntlet.
- Vigyétek! - csattant fel a fegyveresek kapitánya a gyűrűn kívülről, egyik míves kesztyűjével intve.
EnglishBraer gave her an imperious wave that she knew meant 'get on with it,' and folded his arms across his chest.
Braer olyan mozdulata azt jelentette: hát akkor mutasd" és összefonta karjait a mellkasa előtt.
EnglishBefore an imperious Briton who means to get his or her own way, barriers nearly always fall.
Egy ellentmondást nem tűrő angol előtt, aki azt mondja, hogy a saját útját akarja járni, az akadály mindig leomlik.
EnglishAn imperious signal directed at him warned him that he was about to be summarily drafted for disaster work.
Egy ellentmondást nem tűrően rá irányuló jelzés figyelmeztette, hogy besorozták helyreállító munkára.
EnglishI saw him imperious as never before, sacerdotal, hieratic.
English'He seems very imperious,' Gurgeh said, and made a frowning gesture at the robes he was wearing, and tapped one ear.
Nagyon is... fenséges mondta Gurgeh, és fintorogva mutogatott a köpenyére, majd a füléhez nyúlt.
EnglishIthboltar looked over at it and waved an imperious finger at the thoroughly frightened appren-tice, bidding her sit.
Ithboltar elnézett felette és felsőbbrendűen intett egyik ujjával a rémült tanoncnak, hogy üljön le.
EnglishIldilyntra Starym drew in a deep breath and went on, her voice now as imperious as that of any ruling queen.
Ildilyntra mély lélegzetet véve folytatta, hangja most olyan fensöbbséges volt, mint bármely uralkodó királynőé.

Другие слова