«existence» на венгерском

EN

«existence» перевод на венгерский

volume_up
existence {имя существительное}

EN existence
volume_up
{имя существительное}

existence
volume_up
létezés {имя существительное}
This is about First Things, man's relationship to God and the meaning of existence.
Itt alapvető dolgokról van szó; ember és Isten kapcsolatáról és a létezés jelentéséről.
Existence in all its form and splendor... function solely on one principle-- God is infallible.
A létezés, minden formájában, egyetlen alapelven nyugszik: Isten csalhatatlan.
It didn't lift us to new realms of existence or planes of perception.
Nem emelt minket a létezés új birodalmába, vagy az érzékelés ismeretlen síkjára.
existence (также: entity)
volume_up
lét {имя существительное}
No distinction between innocence and guilt, condemned by mere existence.
Nincs különbség ártatlanság és bűn között, a puszta lét lett büntetve.
Maybe they reflect cravings that touch the core of our existence.
De lehet, hogy égető vágyat tükröznek: behatolni az emberi lét leglényegébe.
There is only one hell - the leaden monotony of human existence.
Nincs más pokol, mint az emberi lét ólmos monotóniája.
existence
volume_up
fennállás {имя существительное}
existence
volume_up
egzisztencia {имя существительное}

Синонимы (английский) для "existence":

existence

английские примеры использования для "existence"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Englishthe existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;
jelenleg a hét képviselőcsoport léte nem okoz számottevő hatékonysági problémákat;
EnglishNever in all his existence had he experienced the regret which he was feeling now.
Létének egyetlen pillanatában sem tapasztalta soha a megbánásnak ilyen mélységeit.
EnglishPalance must have discovered its existence and reopened the cells for his own use.
Palance nyilván rábukkant és a saját használatára ismét megnyitotta ezt a szintet.
EnglishWhat I understand is that I love her, and cannot think of existence without her.
Annyit értek, hogy szeretem, és nem tudom elképzelni, hogy nélküle létezzek.
EnglishI have never in my whole existence seen the aesthetic laws of the world broken.
Soha életemben nem tapasztaltam, hogy az esztétikai törvényeken csorba esett volna.
EnglishIt may mean nothing; or perhaps it is the betrayal of another's secret existence.
Talán nem jelent semmit; talán egy másik vámpír titkos létét árulom el vele.
EnglishThere were great cities in existence and Royal Courts which supported painting.
Voltak nagyvárosok, voltak királyi udvarok, amelyek pártolták a festészetet.
EnglishThe rapporteur herself admits that the agreement threatens their future existence.
Maga az előadó is elismeri, hogy a megállapodás veszélyezteti az ő jövőbeni létüket.
EnglishThe time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.
El kell jönnie a békés egymás mellett élés idejének, mint ahogyan mi élünk Európában.
EnglishThe best thing is to put an end to this squalid existence once and for all.
A legjobb, amit tehet, ha egyszer és mindenkorra véget vet nyomorúságos életének.
EnglishAt this level of losses, the further existence of the industry is at risk.
Ilyen szintű veszteségek mellett az iparág jövőbeli fennmaradása veszélybe kerül.
EnglishPlato, though he was but an idolater, has testified to the real existence of ideas.
Maga Platón is, bár csak bálványimádó volt, felismerte az ideák valóságos létezését.
EnglishThere are forces, lad, unseen forces, that pull upon us every moment of our existence.
Vannak erők, fiam, láthatatlan erők, melyek létünk minden percében hatnak ránk.
EnglishFor years, the very existence of Milestone was unknown to Soviet Intelligence.
- Éveken át a szovjet hírszerzés semmit nem tudott a Milestone létezéséről.
EnglishWithout our support, this small agricultural holding could not stay in existence.
A mi támogatásunk nélkül ez a kis mezőgazdasági holding nem tudna létezni.
EnglishIt was a sort of clan existence that developed defensively, and in scattered locales.
Az önvédelem szüksége afféle klánszerű létet alakított ki a szétszórt helységekben.
EnglishHe had gone into the Northland and con- firmed the existence of the Warlock Lord.
Északföldön járt, és bizonyságot szerzett a Boszorkánymester létezéséről.
EnglishAnd the Temple's secret directorate, whose existence everyone now recognizes...
És ekkor a rend titkos direktóriuma, amelynek a létezését most már mindenki elismeri...
EnglishAlso some of them, without doubt, knew of the existence of the Talamasca.
Kétségtelen, hogy olyanok is vannak közöttük, akik tudnak a Talamasca létezéséről.
EnglishThe existence of an effective court can, of itself, have a preventative effect.
Egy hatékony bíróság létezésének már önmagában is megelőző hatása lehet.