«to be in force» на венгерском

EN

«to be in force» перевод на венгерский

EN to be in force
volume_up
{глагол}

to be in force
Ez a megállapodás még érvényben van.
The Pact is in force because we revised it in 2005, and there is no need to reinvent it or to change it.
A paktum érvényben van, mert azt 2005-ben felülvizsgáltuk, azt nem kell újra kitalálnunk vagy módosítanunk.
The PNR agreement itself does not have an expiry date; it has never been terminated and thus continues to be in force.
A PNR-megállapodás maga nem rendelkezik lejárati dátummal, soha nem bontották fel, ezért folyamatosan érvényben van.
to be in force
The directive concerning asylum has been in force since 2003 and is working.
A menekültügyre vonatkozó irányelv 2003 óta hatályban van, és működik.
The Lisbon Treaty is now in force and it does not make sense to discuss it further.
A Lisszaboni Szerződés immár hatályban van, és semmi értelme tovább vitázni róla.
Many of its provisions have already been in force for decades.
Számos rendelkezése már évtizedek óta hatályban van.

варианты переводов в англо-венгерском словаре

to be глагол
Hungarian
be- частица
Hungarian
in предлог
force имя существительное
to force глагол

английские примеры использования для "to be in force"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishFancy his having the insolence to confound me with the official detective force!
Ez a kis incidens még vonzóbbá teszi számomra ezt az amúgy sem érdektelen ügyet.
EnglishOnly the pure of heart can ever hope to wield the Force's power with any success.
Csak a tiszta szív remélheti, hogy valaha sikerrel forgathatja az Erő fegyverét.
EnglishStill the thought arrowed out of him with a force he never would have believed.
A gondolat mégis olyan erővel nyilallt ki belőle, hogy még ő maga is megdöbbent.
EnglishMy snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
Mesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
EnglishDepleach had force, magnetism, an overbearing and slightly bullying personality.
Depleachből erő sugárzott, mágneses erő, gőgös és kicsit erőszakos egyéniség volt.
EnglishAnd to convince a Force to act, there is nothing better than a human sacrifice.
Egyébként pedig mi ösztökélne jobban egy Erőt, hogy hasson, mint az emberáldozat?
EnglishThat is going to remain the same after the entry into force of the Lisbon Treaty.
Ez úgyszintén változatlan marad a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően.
EnglishGeneral Stone and the Joint Task Force still haven't decided, Elliott replied.
Stone tábornok és az egyesített erők vezérkara még nem döntött felelte Elliott.
EnglishIt wants to provide the Force Headquarters and the Operation Headquarters itself.
Ő akarja ellátni az erő parancsnokságát és a magát a műveleti parancsnokságot is.
EnglishThe real size of the labor force is already a million less than the figures show.
A munkások valódi száma már egymillióval kevesebb, mint amit az ábrák mutatnak.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
A Lisszaboni Szerződés még nem lépett életbe, de itt van és érezteti a hatását.
EnglishJoint Task Force Ground Forces Commander is Army Brigadier General Joseph Towle.
Az egyesített hadműveleti erők szárazföldi parancsnoka Joseph Towle dandártábornok.
EnglishThe Union has met its responsibilities in the strengthened peacekeeping force.
Az Unió a megerősített békefenntartó erőkkel betartotta vállalt kötelezettségeit.
EnglishHe was surrounded by a red force of immense power that might have been memory.
Iszonyatos erejű vörös erő vette körül, lehet, hogy nem más, mint az emlékezet.
EnglishBut the car: the car fed him power and glory from its own mystic lines of force.
Ott volt viszont az autó, melynek misztikus erővonalai mindenért kárpótolták.
EnglishIt's like Rome under Caligula-if he got a notion, that notion had the force of law.
Olyan, mint Róma Caligula idején: ha kitalált valamit, az törvényes erővel bírt.
EnglishHe was still a member of the Belgian police force when we first worked together.
Még a belga rendőrség kötelékébe tartozott, amikor először dolgoztunk együtt.
EnglishNow that's a lawyerly speech, with pacing and just enough force, Michael said.
- Igazi fiskális beszéd, kellő aránnyal és nyomatékkal - állapította meg Michael.
EnglishThe largest force his country had put to sea as a coherent unit in-fifty years?
A legnagyobb haderő, amellyel hazája idestova ötven éve? a tengeren megjelent.
EnglishThe force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below.
A leomló acélgerendák és oszlopok ereje porrá zúzta az alul található székeket.